- Av den totale potensielle beitearealet kan en regne 600 millioner forenheter som praktisk nyttbart - sa Rekdal - og ut fra dette er det beiteressurser nok for det dobbelte av det en har i dag av mengde beitende husdyr!-

- Det er imidlertid stor forskjell på kvaliteten av beitene og Skog og Landskap har analysert beitekvaliteten for hele landet og laget kart over de ulike kvalitetene - sa Rekdal - beitene er delt inn i mindre gode, middels og gode utmarkebeiter ut dra de vekster som dominerer. Vi har funnet av 13 % av arealet kan karakteriseres som gode beiter og det er svært viktig at disse områdene tas vare på og blant annet ikke bygges ned av hytter -

- jeg vil påstå at beitenæringa kan se positivt på framtida - avsluttet Rekdal - men det er utfordringer knyttet tïl bruken av utmarka og det å lage driftsssystemer som optimalt utnytter den samla beiteressursen.-