Av Synnøve Vatn, Animalia

I Trøndelag er det påvist totalt 19 tilfeller av ringrom. Både i besetninger med og uten påvist ringorm er det viktig å unngå unødvendig mistanke og symptomer på ringorm på grunn av lus og hårløse flekker. Særlig hos kjøttfe kan ringorm gi seg utslag i hårløse partier som er krevende å skille fra lus. Men også hos NRF er det uheldig med hårløse flekker. I tillegg gir lus kløe og skade på huden som gjør skinnet mindre verdifullt.

For besetninger som har fått påvist ringorm er det bl.a. et krav at dyra skal være klinisk frie for symptomer før sanering av fjøs kan gjennomføres, og før dyr kan slippes på beite. Dyr som har hårløse partier pga. ringorm kan gjøre det ekstra vanskelig å vurdere frihet for symptomer.

For produsenter som ikke har fått påvist ringorm på dyra, men som får hårløse partier på storfe på grunn av lus kan det oppstå usikkerhet blant annet knytta til behov for veterinærattest ved livdyromsetning. Videre vil det kunne være behov for å melde mistanke om ringorm til Mattilsynet, som kunne vært unngått om dyra var lusebehandlet. Så lenge en utredning av en mistanke pågår kan restriksjoner fra det offentlige påvirke den daglige drifta og gi usikkerhet og bekymring hos produsentene.

Animalia anbefaler derfor at alle storfebønder i Trøndelag (spesielt viktig i Verdal, Steinkjer, Levanger og Inderøy) tar en ekstra sjekk av dyra og tar kontakt med lokal veterinær for å vurdere behov for lusebehandling. Lus er primært et problem i innefôringssesongen. I besetninger med lus nå på våren kan det være en god strategi å behandle raskt nå for å få stoppet problemet her og nå. Generelt er det ellers viktig å behandle absolutt alle dyr i besetningen til høsten.