Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Tiltak mot ringorm i Trøndelag

Ringorm er påvist i flere besetninger i Trøndelag og næringa har iverksatt egne tiltak for å begrense spredning av smitte. Her på Bondelaget sin nettside finner du både oppdatert informasjon om tiltak og mer generell informasjon.

Skal vi investere i matproduksjon?

Nestleder i Trøndelag Bondelag, Hanne Staverløkk, påpeker behovet for investeringer i trøndersk landbruk og hvor viktig det er for storsamfunnet å investere i beredskapen matproduksjon for et land er.

Ferie, også for bonden?

Styremedlemmene i Trøndelag Bondelag har tatt utfordringa med å holde oss med lesestoff gjennom sommeren. Styremedlem Torstein Næss er i vinden med et leserinnlegg om at det er viktig å ta fri - også for bonden.

Sommer på bondelagskontorene i Trøndelag - sommerlesestoff:-)

Ferieavvikling pågår - men det er folk tilstede hele sommeren her på bondelagskontorene i Trøndelag.

Mål om landbruk i hele Trøndelag trenger et oppgradert sonesystem

Styremedlemmene i Trøndelag Bondelag holder koken oppe gjennom sommeren med leserinnlegg. Først ute er fylkesleder Petter Harald Kimo med et aktuelt leserinnlegg om behovet for et mer finmaskert og treffsikkert tilskuddssystem,

Landbrukets HMS-pris gikk til Mære og Skjetlein

Fylkesstyret i Trøndelag Bondelag nominerte tre kandidater til den nyoppretta HMS-prisen i landbruket, og sannelig slo det ikke til at en av nominasjonene slo til! Mære landbruksskole og Skjetlein videregående skole mottok prisen på årsmøtet i Norges Bondelag.

Landbruksplast er en råvare som må behandles som en ressurs!

Trøndelag Bondelag gjennomførte digitalt møte om landbruksplast 10. juni. Mange aktører, medlemmer og andre deltok og vi fikk informasjon fra Norges Bondelag, Statsforvalteren i Trøndelag, ReMidt, Innherred Renovasjon, Plastretur as, Norsirk og Felleskjøpet Agri.

Orkland byr på landbruksutstilling, fagforedrag og fest!

Agdenes Bondelag, Orkdal Bondelag, Landbrukslaget Nord og Meldal Bondelag inviterer til landbruksutstilling, fagforedrag, bygdefest, bondepub og Åpen Gård-tun på Varig Orkla Arena 31. mai - 1. juni. Dette er samarbeid med mange aktører.

Alt i alt er dette en god avtale for Trønderbonden!

Avtalen gir oss et betydelig løft for trønderske melkeprodusentene sier Petter Harald Kimo, leder i Trøndelag Bondelag. Dagens inngåelse av jordbruksavtale er et steg i riktig retning.

Trøndelag Bondelag har nominert tre kandidater til HMS-pris for landbruket

Askeladd-prisen er i år erstattet med en HMS-pris for landbruket som Landkreditt og Norges Bondelag står bak. Prisen deles ut på årsmøtet i Norges Bondelag. Hvem som helst kan nominere til prisen. Styret i Trøndelag Bondelag har valgt å nominere tre kandidater.

Nå må staten levere – hvis ikke gir den trønderske bonden opp!

Den økonomiske situasjonen de trønderske bøndene står i nå, er rett og slett en katastrofe for allerede vedtatt politiske mål om økt selvforsyning, matsikkerhet og totalberedskap.

Skuffende at ikke staten ser hva som må til for å få økt sjølforsyning- tilbudet hjelper ikke den trønderske bonden

Statens tilbud bidrar ikke til å tette inntektsgapet til andre grupper raskt nok, sier fylkesleder i Trøndelag Bondelag Petter Harald Kimo. - Mange bønder har det tøft økonomisk og det går på motivasjonen løs til å drive matproduksjon. Det er nødvendig med en betraktelig satsing på melk og grovfôr i Trøndelag skal vi klare å holde motivasjonen oppe til å bidra med økt matproduksjon og økt sjølforsyning fra bønder i fylket vårt.

Årets krav gir framtidstro- men vi trenger en tyngre satsing på trøndersk melk, ammeku og sau

Jordbrukets krav ble lagt fram i dag, og det var et samlet jordbruk som leverte kravet. - Kravet fra jordbruket gir fortsatt store geografiske forskjeller i inntekt, sier fylkesleder i Trøndelag Bondelag, Petter Harald Kimo

Informasjonsmøte ringorm

Over 100 personer møtte opp da Verdal kommune, Animalia, TINE produsentlag og Trøndelag Bondelag inviterte til informasjonsmøte om ringorm på Verdal i forrige uke.

Norske bønder behandlet som kasteballer i et politisk spill!

Vi hadde håpet og forventet at Stortinget skulle slutte seg til en offensiv opptrappingsplan for norske bønder som skulle bidra til at vi når målet om økt selvforsyning. I stedet har vi vært vitne til at en viktig sak har endt i kaos og politisk spill i stedet for å gi offensivitet for norsk matproduksjon sier Petter Harald Kimo, leder i Trøndelag Bondelag

Viktig snuoperasjon som vi har tro på at våre politikere klarer!

Torsdag 18. april behandles den viktigste stortingsmeldinga for norsk landbruk på 50 år, og vi har tro på at våre politikere bidrar til nødvendige forbedringer i Stortingsmelding 11om økt sjølforsyning av jordbruksvarer og plan for opptrapping av inntektsmulighetene i jordbruket.

Skuffende av næringskomiteen i ny melding om norsk selvforsyning og bondens inntekt

Næringskomiteens innstilling til hvordan norsk selvforsyning og bondens inntekt kan økes, er ikke det tydelige signalet som bøndene trenger. Dette er den viktigste Stortingsmeldinga på nesten 50 år, sier leder i Trøndelag Bondelag, Petter Harald Kimo, og jeg er skuffet over innstillinga fra næringskomiteen. Hvis dette er resultatet etter Stortingsbehandlinga neste uke, får vi ikke verdiskaping og rekruttering til det trønderske landbruket i framtiden. 

Ringorm og lus

Lus kan gi hårløse flekker som ikke alltid lar seg skille fra symptomer ved ringorm. Både besetninger som har fått påvist ringorm og besetninger uten ringorm bør behandle mot lus for å unngå unødvendig usikkerhet pga. hårløse partier.

Justering av rød sone

Næringas arbeidsgruppe på ringorm, foretar en justering av rød sone og lettelse i tiltak for livdyromsetning ut av gul sone fra 15. april.

DyrePrat: ARENA samler gode krefter innen dyrevelferd

DyrePrat har som mål å løfte interessen for, styrke innsatsen mot og spre kunnskap om vitenskapelig basert dyrevelferd. Å samles for faglig påfyll og konstruktiv dialog er en viktig del av prosjektet.

Fra jord til soldatens bord-intensjonsavtale om mer norsk mat

Mandag 11. mars signerte Ørlandet Flystasjon, Trøndelag Bondelag, Trøndelag fylkeskommune, Ørlandet kommune og Statsforvalteren en intensjonsavtale. - Et viktig grep for å styrke vår beredskap, sier Oberst Martin Tesli.

Bønder springer fort nok

Nå må Stortinget uten opphold behandle Stortingsmelding 11, og sikre en bred politisk stadfesting av selvforsyningsplan, opptrappingsplan og nytt tallgrunnlag før årets jordbruksforhandlinger.

Bruk av felles utstyr til innhøsting og gjødselspredning i rød og gul sone

Gjødsel fra smitta besetninger kan utgjøre en risiko for smittespredning og her beskrives anbefalinger. Utstyr til innhøsting av fôr og jordarbeiding anses ikke å utgjøre en reell smittefare som trenger spesielle tiltak.

Bruk av egne beiter og fellesbeiter i rød og gul ringormsone

Det er viktig å minimere smittefare i rød og gul sone samtidig som vi finner praktiske løsninger for båndlagte besetninger i Trøndelag.

Positivt at det endelig kommer ei Stortingsmelding om økt selvforsyning – men dette er for defensivt!

I dag la landbruksminister Geir Pollestad og næringsminister Jan Christian Vestre fram Stortingsmelding om strategi for økt selvforsyning av jordbruksvarer og plan for opptrapping av inntektsmulighetene i jordbruket.

Årsmøte i Trøndelag Bondelag 13. og 14. mars 2024

Årsmøtet i Trøndelag Bondelag 2024 gjennomføres 13. og 14. mars på Scandic Hell, Stjørdal. Her finner du årsmøtepapirene og program.

Valgnemda foreslår lederbytte

Camilla Strøm Johansen fra Nærøysund foreslås som ny leder i Trøndelag Bondelag.

Råd angående håndtering av husdyrgjødsel ved påvist ringorm

Smitterisiko i forbindelse med ringorm vil være avhengig av grad av smitteutskilling – dvs. symptomer hos dyra og varighet av utskilling/kontakt. Et hovedprinsipp er at kun vaksinerte dyr skal gå på beite samme og neste beitesesong der dyra med smitte har gått. Tilsvarende gjelder for fôr fra første avling fra områder gjødslet med smittet husdyrgjødsel.

Ekstremværet "Ingunn"

Det er fra i ettermiddag (onsdag 31.01.24) meldt om sterk vind i Trøndelag. Langs kysten er farevarselet på rødt nivå.

Ringorm i Trøndelag – reviderte soner og tiltak

Bedre oversikt gir grunnlag for å redusere omfanget av rød og gul sone og lette tiltakene for livdyromsetning i sonene.

Julehilsen fra Trøndelag Bondelag

Vi er på den tiden av året at det skal skrives julebrev og reflekteres over året som gikk.

Driftsgranskninger i jordbruket 2022 for Trøndelag

I en pressemelding fra NIBIO meldes det at jordbruksinntekten for bøndene i Trøndelag har gått opp med 95000 kroner fra 2021 til 2022 og ligger på 483000 kroner per årsverk. Det er en økning med 24 prosent det siste året. Jordbruksinntektene for hele landet har økt med 22 prosent fra 2021 til 2022.

Dialog mellom Bondelaget og Gjensidige har gitt bedre forsikringsvilkår

Gjensidige snur og sidestiller tap som følge av restriksjonene på livdyrhandel innført av en samlet husdyrnæring med pålegg gitt av Mattilsynet.

Vurderinger og valg for bekjempelse av ringorm hos storfe

Her prøver vi å belyse hvilke vurdering som ligger bak husdyrnæringas valg av tiltak når det gjelder ringorm både strategisk og mer konkret når det gjelder vaksinering. Mange av de samme vurderingene ligger bak tiltak for andre sjukdommer hos både storfe, svin, småfe og fjørfe.

Sanering av ringorm

Det er opprettet en ressursgruppe med personer som skal bistå produsentene med saneringsplan i ringormutbruddet i Trøndelag.

Kornmøter i Midt-Norge 2023

Midt Norsk Kornutvalg inviterer gårdbrukere, tillitsvalgte, rådgivere og andre interesserte til årets kornmøter i perioden 12. – 14 desember 2023. Programmet gir faglig påfyll og særskilt orientering NLR omkring verdiprøving på korn og ny teknologi.

Roller og ansvar i arbeidet med bekjempelse av ringorm

Samarbeid mellom Mattilsynet, andre forvaltningsorgan og næringa er en grunnleggende forutsetning for å raskest mulig redusere videre smitte av ringorm i Trøndelag.

Tiltak i ringormsoner i Trøndelag gjeldende fra 11.12.2023

Situasjonen i Trøndelag er fortsatt uavklart med totalt 16 tilfeller av ringorm pr. 11.12., men vi opplever å ha litt mer oversikt. Næringa er derfor enige om å redusere omfanget på den røde sona og etablere en gul sone med noe lettere tiltak. Hensikten er å unngå at friske besetninger smittes med ringorm gjennom livdyromsetning.

Vil du ta del i Revidering av Landbrukets Klimaplan?

Har du meninger om landbrukets klimaplan og hva som skal med i en revidert klimaplan - nå har du muligheten; kom med innspill.

DyrePrat lanserer kunnskapsside

Kunnskap om dyrevelferd er viktig for alle som engasjerer seg i husdyrhold og husdyrproduksjon. Den nye nettsiden bidrar til formidling av fagkunnskap og utvikling innen dyrevelferdsarbeidet i Norge.

Valgnemnda ønsker innspill

Valgnemnda i Trøndelag Bondelag er i gang med jobben inn mot årsmøte 2024, og de ønsker innspill fra lokallagene.

Ostedommere på tur for å lære om trøndersk landbruk!

Dommerturen under VM i ost - Farm life in Trøndelag - ble gjennomført lørdag 28. oktober i et Trøndelag badet i solskinn! 100 dommere, tre busser, fire gårder.

Viktig avklaring for bønder

Regjeringen har i dag varslet nye endringer i produksjonssviktordningen, og hever taket. Viktig avklaring sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Kampflybase i matfatet –mer lokalprodusert mat til soldatene

Skal landbruket være til stede, og sikre mat til en befolkning i krise må Forsvaret være til stede for landbruket i fredstid.

Møt Bondelaget på Agrisjå

Seks års ventetid er over. Endelig arrangeres landbruksmessa Agrisjå på Stjørdal igjen. På Trøndelag Bondelag sin stand kan du møte tillitsvalgte, ansatte, politikere og andre landbruksinteresserte.

Sommer på bondelagskontorene, Ny Bonde-samling på Agrisjå og matfestivaltid!

Sommeren er tid for ferieavvikling på bondelagskontorene, Trøndersk Matfestival og i år Agrisjå

Dyrevelferdsprosjektet inviterte til samling på Scandic Hell

DyrePrat: ARENA har som mål å skape møtepunkter for folk som jobber med dyr og dyrevelferd på tvers av dyreslag.

Bekymret for melkebøndene

Norges Bondelag har blitt enige med staten om en jordbruksavtale for 2024. – Selv om dette er en historisk god avtale mener vi at trønderske melkebønder ikke er møtt godt nok i avtalen, sier Petter Harald Kimo, leder i Trøndelag Bondelag.

Statens tilbud: -Skuffet på vegne av næringen

– Statens tilbud fjerner ikke tvilen i landbruket. Vi trenger handling fra staten for å ha bønder med tro på fremtida, sier Petter Harald Kimo, leder i Trøndelag Bondelag.

Takk for maten - fra Fylkestinget i Trøndelag

Den tradisjonelle, årlige vårlunsjen Trøndelag Bondelag serverer for Fylkestinget i Trøndelag ble gjennomført samme dag som Norges Bondelag leverte vårt krav til jordbruksforhandlingene. Så dette ble raskt tema for praten .

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere