Anbefalingene under er utarbeidet av husdyrnæringa i samarbeid med Veterinærinstituttet og etter innspill fra Mattilsynet.

Husdyrnæring har etablert to røde og en gul sone ut fra en vurdering om at det er økt risiko for uoppdaga smitte i disse områdene. Disse rådene og tiltakene er basert på faglige vurderinger og erfaringer fra Rogaland, men det er vanskelige vurderinger og mange forhold som påvirker den reelle risiko.

Ringormsmitte skilles ikke ut med møkka, men smittes av hår og flass fra dyra i fjøset og havner i møkkakjelleren. Grad av klinisk sjukdom påvirker mengde med smitte i gjødsla.

Generelle smitteverntiltak bør ivaretas både av hensyn til ringorm og andre smittestoffer, særlig gjelder det utvendig vask av gjødselsutstyr. Mattilsynet har utarbeidet egen nettsak med informasjon som gjelder båndlagte besetninger HER. Se under Informasjonsbrev til båndlagte besetninger i region midt.

Felles utstyr til innhøsting

Utstyret som brukes til innhøsting og kun er i kontakt med gress utgjør en liten smitterisiko da det ikke er i direkte kontakt med dyr eller gjødsel. Rundballepresser o.l. kan i hovedsak brukes i flere besetninger uten spesielle tiltak også om de er brukt i besetninger der det er spredt gjødsel på eng fra smitta dyr. Dersom de har vært brukt i en besetning med smitte skal de i henhold til Mattilsynets krav vaskes utvendig før de kan brukes i besetninger uten smitte.

For mer informasjon om husdyrgjødsel og fôr les mer her.

Råd angående håndtering av husdyrgjødsel ved påvist ringorm - Norges Bondelag (bondelaget.no)

Felles utstyr til jordbearbeiding

I likhet med utstyr til innhøsting anses risiko ved bruk av jordbearbeiding til å være liten. Slikt utstyr kan brukes i flere besetninger/flere anlegg. Mattilsynet stiller krav om utvendig rengjøring dersom utstyr skal brukes i et anlegg uten smitte etter at de har vært i bruk på et smitta anlegg.

Felles utstyr til gjødselhåndtering

Utstyr som brukes av flere besetninger/på flere anlegg, men der ingen har fått påvist smitte kan brukes av flere slik det er gjort tidligere år. Selv om det i en slik besetning er uoppdaga smitte som oppdages på et senere tidspunkt vil smittepresset være lavt når det ikke er mye sjukdomstegn og utsyr vil ikke utgjøre en reell risiko via fôr som høstes.

Utstyr som er brukt til å spre gjødsel fra dyr med påvist ringormsmitte må listes opp i saneringsplanen eller i vedlegg til denne. Vask og desinfeksjon skal også og beskrives. Utvendig vask og desinfeksjon av utstyret skal gjennomføres. Utstyret bør i tillegg gjennomskylles, så godt det lar seg gjøre. Før slikt utstyr kan tas ut av et smitta anlegg må vask og desinfeksjon godkjennes av Mattilsynet.