Basert på nettsak fra RingiROG.

Ringormsmitte til miljø og omgivelser

Ringorm hos storfe forårsaket av soppen Trichophyton verrucosum er en meldepliktig liste 2-sykdom. Påvisning i besetningen fører til båndlegging og restriksjoner, inkludert håndtering av husdyrgjødsel. Ringorm gir betydelig miljøsmitte med levende sopp og soppsporer, også i husdyrgjødselen. Dette gjør sanering av miljøet nødvendig og gir ekstra tiltak i forbindelse med håndtering av husdyrgjødsel.

Håndtering av husdyrgjødsel

Smittet husdyrgjødsel må håndteres med hensyn til smitterisiko. Dersom grinder, innredning, gulv, drivveier og annet utstyr blir dekket av husdyrgjødsel, må disse rengjøres og desinfiseres. Kjøretøy, utstyr og redskaper som har vært i kontakt med smittet husdyrgjødsel må også gjennomgå en grundig mekanisk vask med påfølgende desinfeksjon. Mottakelige dyr som kommer i kontakt med smittet husdyrgjødsel kan bli smittet av ringorm, og derfor må den kun spres på egne arealer.

På beite

Ringormsmitte fra storfe med lesjoner eller fra smittet husdyrgjødsel vil utgjøre en smitterisiko til mottakelige dyr. Smitten vil over tid «vaskes» bort av sol og regn, men det kan være steder på beite hvor dette tar lengre tid, som for eksempel på «klø-plasser». Dette betyr at beitene kan kun nyttes av immune dyr de to første beiteperiodene etter symptomfrihet i besetningen.

På eng hvor grovfôr skal høstes og/eller beites

Avling fra eng hvor spredning av smittet husdyrgjødsel er med nedmolding/nedfelling, vil ikke utgjøre smitterisiko, og avlingen kan brukes fritt.

Avling fra arealer hvor spredning av smittet husdyrgjødsel er uten nedmolding/nedfelling, vil første avling etter spredning utgjøre smitterisiko. Denne avlingen må kun nyttes til egen besetning og fortrinnsvis immune dyr, eller eventuelt småfe og gris, men den kan ikke selges. Avlingen (fersk eller ensilert) kan fôres i husdyrrom som er ferdig sanert. Høstede avlinger som ikke direkte følger spredning, utgjør liten smitterisiko.

På eng hvor smittet husdyrgjødsel er spredt, som blir brukt som beitet kan kun nyttes til immune dyr gjennom hele sesongen

Dispensasjoner

Dispensasjon til spredning av husdyrgjødsel fra besetninger med påvist ringorm, på andres areal kan vurderes, med vilkår om nedpløying/nedmolding og at arealene ikke brukes til beite til storfe utenom egen immun besetning første/samme vekstsesong. En slik dispensasjon må gis fra Mattilsynet. Mattilsynet kan også vurdere dispensasjon til salg av fôr med vilkår om at smittet husdyrgjødsel er nedmoldet/nedfelt.