Fakta om norske mjølkefjøs
I dag det 2500 lausdriftsfjøs i norsk mjølkeproduksjon, mens det er 6150 båsfjøs.
Båsfjøsen står i dag for produksjonen av 52 prosent av mjølkevolumet.
Årleg blir det bygd rundt 150 lausdriftsfjøs i Noreg.
Rogaland, Oppland og Sogn og Fjordane er fylka som har lågast andel lausdrift i mjølkeproduksjonen. Andelen er størst i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal.

Stortinget vedtok i 2004 at norsk mjølke- og storfeproduksjon skal foregå i lausdriftsfjøs innan 2024. Bakgrunnen for dette er eit ønskje om å gje dyra moglegheit til fri bevegelse i fjøset. I 2008 fekk eigarar av båsfjøs bygd mellom 1.1.1995 og 22.4.2004 utsett frist for omlegging til lausdriftsfjøs til 2034.

Mosjonskrav

Storfe som står i båsfjøs etter 1.1.2024 skal ha minimum 16 veker med fri bevegelse og mosjon på beite i løpet av sommarhalvåret. Dyra skal også sikrast moglegheit til regelmessig mosjon og fri bevegelse resten av året. Storfe i lausdriftsfjøs skal ha moglegheit for fri bevegelse og mosjon på beite minimum 8 veker i løpet av sommarhalvåret.

Norges Bondelag meiner at framtidas mjølke- og storfeproduksjon skal skje i lausdriftsfjøs, både fordi vi er opptatt av å styrke dyrevelferden og arbeidsmiljøet til bonden. Situasjonen i dag er likevel at 70 prosent av mjølkeprodusentane framleis har båsfjøs. Dette er i all hovudsak små og mellomstore bruk, og dei står for halvparten av den samla norske mjølkeproduksjonen.

Utsett frist

Dei mjølkebruka som framleis har båsfjøs har gjennomsnittleg 18 kyr. I dag er det vanskeleg å få støtte til bygging av lausdriftsfjøs med færre enn 30 kyr, grunna krava til oppteningsevne ved investeringar i landbruket. Det er avgjerande for berekrafta i norsk landbruk at bruka ikkje har mange fleire dyr enn det jorda tillet.

For å unngå nedleggingar av mindre og mellomstore bruk fram mot 2024, og for å gje 70 prosent av norske mjølkeprodusentar betre tid til å investere, vart Norges Bondelag og staten i jordbruksforhandlingane 2016 einige om å utsetje fristen for innføring av lausdriftsfjøs frå 2024 til 2034.

Norges Bondelag meiner:

  • Framtidas mjølke- og storfeproduksjon skal skje i lausdriftsfjøs. Det er viktig for å styrke dyrevelferden og for å gje bonden eit betre arbeidsmiljø.
  • Stortinget og regjeringa må vise vilje til å samarbeide med landbruket om omlegginga til lausdriftsfjøs.
  • Stortinget må løyve ein fleirårig investeringpakke som er øyremerka ombygging til lausdriftsfjøs. Desse investeringsmidla må vere innretta mot mindre og mellomstore fjøs.