Fjøsbygging i Finnmark. Mange bønder har store investeringsbehov, og rammevilkårene for investeringer må økes.

Det er store investeringsbehov knyttet til modernisering av driftsapparatet og sikre rekruttering av ungdom til næringa. Norsk matproduksjon skal øke, og næringa må utnytte markedsmulighetene. Dyrevelferden skal videreutvikles og bonden sikres en moderne arbeidsplass.  Klimatilpasset produksjon krever nye investeringer.

Årsmøtet i Norges Bondelag mener næringa må sikres gode investeringsordninger. Virkemidlene må utformes slik at en opprettholder mangfoldet av bruk over hele landet, og sikrer at produksjonen er tilpasset areal- og ressursgrunnlaget. Landbrukets rolle i det regionale partnerskapet må styrkes.

Det store investeringsbehovet gjør det nødvendig med en flerårig investeringspakke utenfor jordbruksavtalens rammer. Å investere i norsk matproduksjon vil gi umiddelbar sysselsettingseffekt, samt langsiktige positive ringvirkninger. Dette vil være et viktig bidrag for norsk økonomi i ei tid der usikkerheten øker og arbeidsledigheten stiger.