Ettersom den offentlige ordningen kun dekker klimatiske forhold må du som bonde dokumentere på best mulig måte at du har drifta arealene på en god agronomisk måte og gjort det som er mulig for å redusere avlingstapet. Noter datoer for hva som er gjort når og ta bilder av skadene dersom det er hensiktsmessig. Du må også skaffe til veie dokumentasjon på dine avlinger de foregående åra. Gjennomsnittsavlingen på ditt foretak beregnes som hovedregel ut fra foregående fem år. Avlingssvikt i grovfôrproduksjon til egne husdyr måles opp mot en fastsatte normavlingen i kommunen. Søker har mulighet til å ta ut det dårligste året av gjennomsnittsperioden, som er de siste fem årene før skadeåret. Dette skal da erstattes med siste år før gjennomsnittsperioden. Søker velger av de seks siste år hvilke fem år som skal inngå som grunnlag for gjennomsnittsavlingen.