Boplikt

  • Tips en venn om denne siden

Gård illustrasjonsbilde

Hensikten med boplikten er å hindre at landbrukseiendommer blir stående ubebodd eller brukt som fritidseiendom.

Når noen overtar en jord- eller skogsbrukseiendom over en viss størrelse fra nær slekt eller familie, eller overtar gården på odel, må de bo på eiendommen i minst fem år.

Hensikten med denne boplikten er å hindre at landbrukseiendommer med over 25 dekar full- og overflatedyrket jord, eller over 500 dekar produktiv skog, blir stående ubebodd eller bare blir brukt som fritidseiendom. Når boplikten håndheves er dette det mest effektive virkemiddelet vi har for å få lagt ut ledige landbrukseiendommer til salg, slik at eiendommen enten kan drives som selvstendig bruk eller som tilleggsjord for nabobruk.

En annen viktig effekt av boplikten er at eiendommer som kan gi grunnlag for inntekter og lokalt næringsutvikling, skal bebos for å sikre aktivitet i lokalsamfunnet. Det er kommunen som har ansvar for å kontrollere og følge opp brudd på boplikten.

Norges Bondelag mener:

  • Boplikten bør videreføres.

 

Relaterte artikler

Levende bygder

Advarer mot uthuling av konsesjonsloven

I dag ba et flertall på Stortinget regjeringen om å foreslå flere endringer i konsesjonsloven. – Endringene representerer dessverre en uthuling av loven som gjør vi at risikerer å miste kontroll over eierskapet til naturressursene våre. Taperne er unge bønder som vil satse på landbruket, mener Norges Bondelag.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
06
Februar

AU-møte

Tirsdag
07
Februar

Styremøte

Tirsdag
28
Februar

Fylkesårsmøte Finnmark Bondelag

Lakselv

Våre samarbeidspartnere