Medlemmer i bondelaget sender ofte inn spørsmål om kjøp av ny traktor der flere småfeil medfører at traktoren stadig må inn til reparasjon. I dette nummeret av Bondebladet gjennomgås kjøpers krav på retting og omlevering.

Forutsetningen for å kreve retting og/eller omlevering er at kjøper har reklamert i tide. Det første vilkåret er at kjøper må gi selger beskjed om mangelen innen ”rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget” den eventuelle mangelen, jf. kjøpsloven § 32. Det andre vilkåret er at kjøper gir selger melding om at et rettings- og/eller omleveringskrav fremsettes etter kjøpsloven § 35.

Hva som anses som ”rimelig tid” må vurderes konkret. Kjøper må på sin side få betenkningstid samtidig som hensynet til lojalitet i kontraktsforholdet tilsier at kjøper ikke uten grunn bør vente med å melde fra. Videre vil for eksempel type kjøp, tingens art og levetid mv. kunne påvirke hva som er rimelig tid i det konkrete tilfelle. Dersom kjøper eksempelvis er kjent med feilen dagen etter overtakelse, bør ikke vedkommende drøye i flere uker med å melde fra om feilen. Reklamerer ikke kjøper innen to år bortfaller automatisk retten til å gjøre mangelen gjeldende, med mindre annet følger av garanti eller avtale.

Spørsmålet om kjøper har krav på retting eller omlevering reguleres av kjøpsloven § 34. Hvorvidt det foreligger et krav på retting reguleres av kjøpsloven § 34(1). Av bestemmelsen følger det at kjøperen kan kreve at selger for egen regning retter ”mangel”, dersom dette kan skje uten å volde selgeren ”urimelig” kostnad eller ulempe.

Etter kjøpsloven § 17(1) foreligger en mangel dersom tingen ikke er i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet eller andre egenskaper som følger av avtalen. Med andre ord må det foreligge et avvik mellom det som er avtalt og den faktisk leverte ytelsen. Ved kjøp av en ny traktor må man forstå kjøpsavtalen dit hen at kjøper har krav på å motta en feilfri traktor. En mangel vil da foreligge når en ny traktor etter kort brukstid må inn på verksted.  

Videre må retting kunne skje uten å volde selgeren ”urimelig” kostnad eller ulempe. Herunder er det av betydning hva som er praktisk og økonomisk mulig. Eksempelvis kan tilfeller der retting medfører en virkelig stor arbeidsmengde eller høye kostnader hensett til retting av en mindre mangel, fort være å anse som urimelig for selger. Dersom det i et tilfelle som det foreliggende skulle være til for stor kostnad eller ulempe for selger, kan kjøper påberope seg andre misligholdsbeføyelser som prisavslag. En serie med småfeil kan likevel samlet sett utløse en plikt til retting.

Omlevering kan etter kjøpsloven § 34(2) kreves dersom mangelen er ”vesentlig”. Det må med andre ord være tale om en mangel som betydelig avviker fra det som er avtalt. Dersom mangelen ikke er større enn at traktoren kan brukes i normal drift, er antakelig ikke mangelen vesentlig. Motsatt om mangelen medfører at traktoren ikke kan bruke, trekker det i retning av at mangelen er vesentlig.  Om kjøper har krav på omlevering eller retting i en sak som dette avhenger altså av mangelens karakter. Ettersom omlevering anses mer inngripende for selger, skal det mer til for å vinne frem med omleveringskrav enn et rettingskrav.