Svar: Kjøpsrettslig hevningsadgang er forbeholdt de tilfeller hvor mangelen utgjør et ”vesentlig kontraktsbrudd”, jf kjøpsloven § 25. En annen formulering er at kjøper må ha rimelig grunn til å ville si seg løst fra kontrakten.

Ved handel med gamle maskiner til lav pris er det ofte begrenset hva du som kjøper kan forvente deg. Du kan ikke forvente at en gammel traktor har samme yteevner og funksjoner som en moderne traktor. Ei heller at en traktor fra tidlig 70-tall skal ha samme ytelsesevner som da den var ny.  Et fungerende kraftuttak er en ganske sentral del av en landbrukstraktors funksjonsevne, men selv om kraftuttaket er defekt vil dette ikke nødvendigvis i seg selv utgjøre en vesentlig mangel som gir hevningsrett. Dette særlig hvis maskinen for øvrig var i så god teknisk tilstand som man kunne forvente etter alder og pris. Vurderingen vil bli en annen ved kjøp av en nyere og dyrere maskin. 

Du hadde imidlertid et meget spesifikt mål for øye med kjøpet, noe som ble formidlet til selger. Når traktoren pga en defekt ikke kan utføre den tiltenkte oppgaven, må det kunne konkluderes med at ditt formål med kjøpet ikke kunne oppnås. Selger var kjent med ditt formål med kjøpet, og det er åpenbart at han burde kjenne til en så betydelig defekt ved traktoren. Du kan da hevde at formålet med kjøpet har blitt ”vesentlig forfeilet”, og at dette ikke var upåregnelig for selgeren. Dette er et sterkere begrep enn ”vesentlig mangel”, og gir et tydeligere grunnlag for å heve kjøpet enn mangelen alene. 

Etter dette har du mest sannsynlig adgang til å kreve kjøpet hevet etter kjøpsloven § 25. I mange tilfeller vil en ikke ha en umiddelbar adgang til å heve, men isteden først gi selger mulighet til å rette feilen. I tilfeller som dette, der kostnaden ved reparasjon fort kan overstige markedsverdien for kjøpsobjektet, vil retting være lite aktuelt.

Anders Bjørnsen
advokat