Spørsmål: Min mor sitter i uskiftet bo etter at min far gikk bort for et par år siden. Mine foreldre har hatt all sin formue i felleseie. Vi er tre søsken som er livsarvinger etter mor og far. Ettersom min mor begynner å bli eldre vurderer hun å gi fra deler av uskifteboets eiendeler. Spørsmålet er hvor langt min mors rett til å disponere eiendelene i boet strekker seg.

Svar:

Det følger av arveloven § 18 første ledd at gjenlevende ektefelle som sitter i uskiftet bo har eiers rådighet over uskifteboets midler. Ettersom dine foreldre har hatt felleseie vil uskifteboet omfatte alt din far etterlot seg, i tillegg til din mors eiendeler. Utgangspunktet er følgelig at din mor som sitter i uskiftet bo kan forvalte, bruke, gi bort og disponere eiendelene i boet slik hun ønsker. Det er likevel enkelte begrensninger som må nevnes.

Av arveloven § 19 fremgår det at gjenlevende ektefelle som sitter i uskiftet bo ikke uten samtykke fra arvingene må gi bort fast eiendom eller andre gaver som står i misforhold til boets størrelse. I lys av bestemmelsens tredje ledd omfattes også salg som inneholder et element av gave (gavesalg).

Bestemmelsens ordlyd viser at det er et absolutt forbud mot å gi bort fast eiendom. Lengstlevende ektefelle kan likevel selge fast eiendom til selvvalgt kjøper, så lenge eiendommen selges til markedspris. Salg av fast eiendom til underpris vil derimot kunne betraktes som gavesalg, og omfattes begrensningene i arveloven § 19.

I tillegg angir ordlyden at arvingene må samtykke ved gave/gavesalg står i misforhold til boets verdi. Herunder må gavens størrelse sammenlignes med boets nettoverdi. I rettspraksis og juridisk teori henvises det ofte til en grense på 20 %. For eksempel vil dette innebære at en pengegave som utgjør 29 % av boets nettoformue vil kunne omstøtes. Det bemerkes at det likevel må foretas en konkret skjønnsmessig vurdering i hvert tilfelle. Andre momenter som kan vektlegges er blant annet formålet og motivet med gaven/gavesalget og hvem uskifteboets midler opprinnelig stammet fra.

Ifølge rettspraksis kan også en eksklusiv bruksrett regnes som en gave. Forutsetningen er at det foreligger et misforhold mellom eiendommens markedsverdi med og uten bruksretten, som tilsier at det foreligger et gaveelement. Eksempelvis vil det være innenfor gjenlevende sin råderett over boet å gi en nabo veirett over uskifteboets eiendom mot betaling. Gis det derimot en eksklusiv bruksrett til hogst i uskifteboets skogsarealer uten vederlag, kan det reises spørsmål om bruksretten innebærer et gaveelement som kan omstøtes.

Dersom den gjenlevende ektefellen handler i strid med vilkårene for uskifte kan arvingene kreve gaven/gavesalget omstøtt, jf. arveloven § 19 andre ledd.

Av øvrige begrensinger kan følgende nevnes.

Arvingene kan kreve skifte av boet dersom gjenlevende ektefelle opptrer på en måte som gjør at boet minker vesentlig, jf. arveloven § 24 andre ledd.

Gjenlevende ektefelle kan ikke gi helt eller delvis arveoppgjør til en av arvingene hvis ikke de andre arvingene gis en like stor andel av boet eller samtykker, jf. arveloven § 21 første ledd.

 

Avslutningsvis nevnes det at gjenlevende ektefelle i testament kan disponere over den andel av uskifteformuen som skal gå til egne livsarvinger, så lenge det ikke strider med reglene om pliktdelsarv, jf. arveloven § 18 andre ledd.