Spørsmål:

Eg har storfe og ein ponni ute på beite om sommaren. I samband med dette lurar eg på kva ansvar eg kan koma i dersom nokon går inn til dyra og vert skada?

Svar:

I skadeserstatningslova § 1-5 står det: ” § 1-5. (ansvar for dyr)

  1. Eier og innehaver av dyr plikter uansett skyld fra sin side å erstatte skade som dyret volder på person eller på klær eller andre vanlige bruksting mens noen har dem på seg.
  2. Eier og innehaver av hund eller ville dyr som holdes i fangenskap, plikter uansett skyld fra sin side å erstatte også tingskade som dyret volder.
  3. Ansvar uten skyld for skade på person, klær eller bruksting som nevnt i nr. 1, gjelder ikke så langt skaden er dekket av en motorvogns trafikkforsikring. Ansvar uten skyld etter nr. 2 gjelder ikke skade som hund volder på annen hund eller motorvogn.
  4. Skade som voldes av dyr og som ikke går inn under bestemmelsene om ansvar uten skyld i nr. 1 til 3 ovenfor, plikter eier og innehaver å erstatte dersom han har latt det mangle på tilbørlig tilsyn eller på annen måte ikke har gjort det som er rimelig å kreve for å hindre skade.
  5. Bestemmelsene i paragrafen gjør ikke noen endring i de særlige regler om ansvar for dyr som er gitt i annen lov eller det ansvar uten skyld som følger av alminnelige erstatningsregler.” Utgangspunktet er at du som eigar og innehavar av dyr er ansvarleg for skade som dyret gjer på person og klede. Dette ansvaret er objektivt og gjeld uavhengig av skuld frå di side.

Etter skadeserstatningslova § 1-5 nr. 5, gjeld dette likevel ikkje dersom noko anna går fram av andre lovreglar.

I friluftsloven § 9, 5. ledd står det: ”Telting og ferdsel må skje på eget ansvar for skade som dyr kan påføre personer, telt og andre eiendeler.”

Lovavdelinga i Justisdepartementet konkluderer slik i fråsegn 19. februar 1998 Juridiske forhold omkring objektivt ansvar for beitedyr overfor allmennheten:

”På bakgrunn av det som er sagt ovenfor, må det legges til grunn at friluftsloven § 9 femte ledd er til hindrer for at dyrets eier har et objektivt ansvar etter skadeserstatningsloven § 1-5 nr 1. Men eieren kan bli ansvarlig der han har utvist uaktsomhet.[---]”

Hovudregelen er følgjeleg at du som bonde, berre har ansvar for skade dyr på beite gjer, dersom du har handla aktlaust. Dette gjeld både innmarks- og utbarksbeite.

Aktløyseansvar vil seia at du berre kan ha eit erstatningsansvar, dersom du burde ha handla annleis. Til dømes kan ein bonde ikkje sleppa ei mannevond ku på beite der han veit det går ein mykje brukt turveg.

Dersom nokon er interessert i heile fråsegna frå Lovavdelinga, finn de den her.