Dette er en oppdatert versjon av artikkel som opprinnelig ble publisert 19. januar 2022.

Skattleggingen av utbetalinger fra samvirkeforetak i jord-/skogbruk avhenger av hvordan overskuddet er behandlet i foretaket, og om foretaket har fradragsrett for utbetalingen eller ikke, jf. skatteloven § 10-50 (1) jf. (5). Merk at det er ulik skattemessig behandling av (årlige) etterbetalinger fra samvirkeforetakene, og utbetalinger fra etterbetalingsfond. Her ser vi at det fort oppstår misforståelser, og ikke alle samvirkeforetak benytter riktig terminologi. Dersom dere er i tvil om hva det er som er utbetalt, - ta kontakt med samvirkeforetaket for å få det avklart.


Etterbetalinger - samvirkeloven § 27
Den vanligste utbetalingen fra samvirkeforetak, vil være "etterbetalinger", dvs. utbetaling av hele eller deler av foretakets årsoverskudd. Utbetalingen vil være omsetningsavhengig, dvs. at medlemmer som har hatt høy samhandling med foretaket, får krav på større andel av årsoverskuddet enn medlemmer med lavere omsetning. 

Skattemessig håndtering av etterbetalinger fra samvirkeforetak
Næringsdrivende medlemmer inntektsfører etterbetalinger som næringsinntekt.
 

Utbetaling fra etterbetalingsfond - samvirkeloven § 28
I noen sammenhenger vil årsmøtet (dersom vedtektene tillater det), finne det formålstjenlig å vedta at overskudd helt eller delvis skal avsettes på etterbetalingsfond; man ønsker f.eks. å sikre stabile etterbetalinger over tid slik at utdeling av andel av årsoverskudd i mindre grad avhenger av konjunkturer og resultatet i de enkelte år. Dette er en form for kollektiv kapital (i motsetning til medlemskapitalkonti, jf. under).

For etterbetalingsfond avsettes overskuddet, eller deler av overskuddet, til et fond som deles ut til medlemmer på den tid det blir vedtatt av årsmøtet at utdeling skal skje. Dette knytter seg ikke direkte mot medlemmet på det tidspunktet overskuddsdisponeringen ble avsatt, men fordeles på de medlemmene samvirkeforetaket har på utdelingstidspunktet.

Utbetalingene her vil - som for etterbetalinger - være omsetningsbasert. Se nærmere om forskjellen mellom etterbetalingsfond og medlemskapitalkonti under.

Skattemessig håndtering av utbetalinger fra etterbetalingsfond
Utbetalinger fra etterbetalingsfond etter samvirkelova § 28 skal behandles som utbytte hos mottakeren. Det skal altså ikke bokføres som næringsinntekt med personinntektsberegning for personlige næringsdrivende, men føres i skattemeldingen som utbytte. I skattemeldingen må man legge inn opplysninger om utbetaling fra etterbetalingsfond under temaet "Aksjer" del for "norske aksjer og aksjer på Oslo børs" og posten "skattepliktig utbytte". Du kan lese mer om skattemessig håndtering av utbetaling fra etterbetalingsfond her.
 

Utbetaling fra medlemskapitalkonti - samvirkeloven § 29
Hvis vedtektene tillater det, kan årsmøtet vedta at årsoverskudd som kan deles ut som etterbetaling etter § 27, helt eller delvis avsettes på konti i medlemmenes navn. Dette kalles medlemskapitalkonti. Avsetningen skjer også her på bakgrunn av medlemmets omsetning med foretaket. 

Som for etterbetalingsfondet, kan årsmøtet (på et senere tidspunkt) vedta at hele eller deler av innestående på medlemskapitalkonti skal deles ut til medlemmene. Ved opphør av medlemskapet har medlemmet krav på å få utbetalt innestående på sin medlemskapitalkonto, med mindre det står noe annet i vedtektene. 

Skattemessig håndtering av utbetaling fra medlemskapitalkonto
For næringsdrivende skattlegges utbetalingen som næringsinntekt, på samme måte som for etterbetalinger, jf. samvirkeloven § 27.

Inntekter fra medlemskapitalkonto tas til inntekt (og beskatning) i året utdelingsbeslutningen fattes. Eventuell forrentning av medlemskapitalkonto, jf. samvirkeloven § 30, gir årlige renteinntekter. Dette føres som renteinntekter både i regnskapet og skattemeldingen.

 

Den praktiske forskjellen mellom etterbetalingsfond og medlemskapitalkontiOm man velger avsetning til etterbetalingsfond eller medlemskapitalkonti, kan ha stor praktisk betydning for medlemmer som opphører å ha omsetning med foretaket. Ved overføring til medlemskapitalkonti er medlemmene sikret disse midlene for fremtidig utbetaling, og et medlem kan også få med seg sin medlemskapital ved utmelding (hvis vedtektene ikke sier noe annet). Ved overføring til etterbetalingsfond er medlemmet avhengig av sin fremtidige omsetning med foretaket for å få rett til senere etterbetaling av fondsmidlene.

 

Avkastning av andelsinnskudd
Avkastning av andelsinnskudd (forrentning av andelskapitalen) tilsvarer aksjeutbytte, og skal skattlegges som utbytte dersom den overstiger kroner 100. Skjermingsfradrag gis på andelskapital på kroner 3 000 eller mer.

 

Les også Sigurd Lølands artikkel om Beskatning av utbetalinger fra samvirkeforetak, Gjensidige og Sparebank 1