I forhåndsutfylte skattemeldinger for 2023 har Skatteetaten endret praksis, og fordelt lån og renter likt mellom de skattepliktige som har lån sammen. Det vil si at dersom to samboere har lån sammen, er lånet og rentene fordelt med 50 % på hver. Hvis fordelingen ikke er riktig, må de skattepliktige endre sine skattemeldinger. Husk at begge de skattepliktiges skattemeldinger må endres, og at de skattepliktige samlet sett skal ha fradrag for 100 % av lånet og rentene.

Ektefeller mv.
Ektefeller, registrerte partnere og meldepliktige samboere kan fordele lån og renter fritt mellom seg etter eget ønske. Dette gjelder uavhengig av hvordan låneansvaret er fordelt i banken og hvem av partene som reelt sett har betalt avdrag og renter.

Der den ene parten har lav inntekt eller pensjonsutbetaling, er det viktig å sjekke fordelingen av lån og renter. Den ektefellen som har lav inntekt, får kanskje ikke utnyttet rentefradraget fullt ut, og da bør den delen av rentene som ektefellen med lav inntekt ikke får utnyttet, føres på den andre ektefellen dersom hen har høyere inntekt. Et generelt råd kan være at man fordeler lån og renter slik at ektefellen med høyere inntekt fører en større andel av lånet og rentene på seg, slik at vedkommende får utnyttet rentefradraget.

Samboere og andre som har lån sammen
De fleste skattepliktige som har lån sammen er medlåntakere. Disse skal fordele lånet og rentene likt mellom seg dersom partene ikke har en annen avtale.

Hvis en datter og hennes to foreldre er ansvarlig for et lån sammen, skal hver av partene, som utgangspunkt, ta med 33,3 % av lånet og rentene på sine skattemeldinger. Hvem som faktisk har betalt rentene, har ikke noen betydning. Det er avtalen mellom partene som skal legges til grunn for en eventuell annen fordeling enn likedeling.

Vi antar at medlåntakere ikke behøver å ha den samme prosentvise fordelingen mellom lån og renter hvis den underliggende avtalen mellom partene sier noe annet. Vi anbefaler likevel at dersom det skal være ulik prosentvis fordeling mellom lån og renter, bør de skattepliktige kommentere årsaken til den ulike fordelingen i merknad eller vedlegg til skattemeldingene.

Dersom en skattepliktig ikke er medlåntaker, men kausjonist, betyr det at hen først blir ansvarlig for lånet hvis låntaker ikke betaler og kausjonsansvaret utløses. Kausjonisten får heller ikke fradrag for renter som har påløpt eller er betalt før hen har overtatt ansvaret for lånet. Dette betyr at kausjonisten kun har fradrag for renter har som påløpt etter at kausjonsansvaret ble gjeldende.