Oppsparte BSU-midler kan brukes til «erverv av, påkostning på eller vedlikehold av egen bolig». Som "egen bolig" regnes boligen man er bosatt i, under forutsetning at man også er reell eier. Våningshus på gårdsbruk kan også være egen bolig.

Et spørsmål vi ofte har fått knytter seg til ektefellenes/samboernes bruk av BSU-midler i felles bolig som kun den ene ektefelle/samboer er formell eier av. På gårdsbruk er det ikke uvanlig at kun en av ektefellene/samboerne står som formell eier (tinglyst hjemmelshaver), men at begge reelt sett er medeiere f.eks. i form av å være medlåntakere på gårdslånet. Spørsmålet er da om det er tilstrekkelig med reelt eierskap for at begge kan benytte sine oppsparte BSU-midler i boligen, eller om det også er krav om formelt eierskap. 

Vår erfaring har vært at de fleste bankene har hatt en streng praksis, der de har krevd at den ektefelle som skal benytte BSU-midlene sine i gården, også må være formell eier. Reelt eierskap har slik de fleste banker har praktisert det derfor ikke vært nok. Flere ektefeller har derfor valgt å foreta hjemmelsoverføring til ektefelle, for å kunne benytte denne ektefelles BSU-midler i gården.

For ektefeller er det nå preisert direkte i Skatte-ABC 2023/2024 B-19-6.4.1 at det ikke er nødvendig med formelt eierskap for at ektefelle skal kunne benytte BSU-midlene sine i felles bolig:

«For ektefeller anses ektefellenes faste bolig som egen bolig for begge ektefeller dersom begge kan anses som reelle eiere. Dersom bare den ene ektefellen står som formell eier av boligen, må den andre ektefellen vanligvis anses for å bli medeier dersom BSU-midlene brukes på boligen ved f.eks. nedbetaling av ektefellens boliglån, påkostning eller vedlikehold».

Det er ikke eksplisitt skrevet noe om samboere i Skatte-ABC. Det fremgår imidlertid av Skatte-ABC 2023/2024 B-19-2.2 på generelt grunnlag at det er de "...reelle eierforholdene som legges til grunn". Det normale er at det tinglyste eierforholdet samsvarer med det reelle, men der det ikke er samsvar er det det reelle eierforholdet som er avgjørende. Skattedirektoratet har i epost til Bondelaget bekreftet at også det reelle eierforholdet blir avgjørende mellom samboere og skriver følgende i e-posten:

"Dersom samboerne bor i en bolig som kun den ene samboeren er formell eier av (har grunnbokshjemmel), kan den andre samboeren bruke BSU-midlene sine til f.eks. å nedbetale et felles boliglån forutsatt at vedkommende kan dokumentere at hen ved å nedbetale boliglånet opparbeider seg reelt eierskap i boligen (en ideell eierprosent).

Ofte vil eierskapet komme frem av grunnboken, men dersom det ikke gjør det, må det kunne fremvises annen dokumentasjon, f.eks. bindende avtale mellom samboere".

Det må legges til grunn at bankene vil endre sin praksis i samsvar med føringene i Skatte-ABC’en. Det skal derfor ikke lenger være nødvendig med hjemmelsoverføring til den ektefelle eller samboer som ønsker å benytte oppsparte BSU-midler. Det kan også anbefales å ta kontakt med banken der en tidligere har fått avslag på bruk av BSU-midler fordi man ikke er formell eier av boligen, slik at evt. oppsparte midler kan bli frigitt.