Da bokføringsforskriften kom i 2004 var det krav om at det ved alle kontantsalg skulle skrives ut en papirkvittering og legges fram for kunden. Med virkning fra 1. januar 2019 fastsatte Finansdepartementet imidlertid en endring i forskriften: «Endringen innebærer at det ikke vil bli krav om utskrift av salgskvittering (papirkvittering), dersom det benyttes en integrert betalingsløsning i forbindelse med salget og kunden ikke ønsker kvittering» (kilde: Regjeringen.no) De uttalte at endringen både ville ivareta kostnadshensyn for de næringsdrivende og redusere unødig papirbruk ut fra et miljøhensyn.

Leser man Bokføringsforskriftens § 5-3-5 andre ledd står følgende: «Salgskvittering og utleveringskvittering kan sendes kunden elektronisk», mens det i første setning i samme paragraf bestemmes at «ved hvert salg skal det skrives ut en salgskvittering fra kassasystemet som skal fremlegges for kunden».

Disse momentene er bakgrunnen for at vi ønsker å komme med en avklaring på spørsmålet om kunden må benytte en integrert betalingsløsning for at selger kan sende kvitteringen elektronisk. Konklusjonen etter å ha forhørt oss med fagpersoner på emnet er at det alltid skal være en kvitteringsskriver tilkoblet kassasystemet da alle kunder kan kreve salgskvittering på papir. Noe som betyr at et kassepunkt som ikke er tilkoblet en kvitteringsskriver, ikke vil oppfylle kravene i  kassasystemforskrifta § 2-3 første ledd, da adgangen til å utstede salgskvitteringen elektronisk kun er gjeldende hvis kjøper ønsker det. Dette innebærer at selger ikke ensidig kan utstede salgskvitteringen elektronisk, og unnlate å ha en kvitteringsskriver koblet til kassasystemet sitt.

Vi forstår av dette at det ikke er stilt noe krav til at det benyttes en integrert betalingsløsning for at salgskvitteringen kan sendes elektronisk. Det som er klart, er at dersom det ikke benyttes en integrert betalingsløsning skal det alltid utstedes en salgskvittering ved hvert salg (jf. Bokføringsforskriftens § 5-3-5). Dersom det er ok for kunden, kan denne salgskvitteringen utstedes elektronisk. Slik vi forstår det er det altså ikke et absolutt krav til salgskvittering på papir når det ikke benyttes en integrert betalingsløsning, men kunden skal med sin fulle rett alltid kunne kreve å få salgskvittering på papir. Selger må derfor alltid ha en skriver tilkoblet kassasystemet, for å kunne etterleve dette kravet.

Er man omfattet av unntakene til bruk av kassasystem, gjelder ikke kravene i  Bokførings-forskriften 5-3-2, og man kan dokumentere kontantsalg som beskrevet i Bokføringsforskriftens delkapittel 5-4.

Det en må merke seg er at når en først har tatt i bruk et kassasystem, må kravene til kvitteringsskriver alltid være oppfylt.