Artikkelen er oppdatert 12. februar 2024 med kalkulasjonsfaktorer ved formuesfastsettelse av næringseiendom for 2023.
 

Finansdepartementet har laget en oversikt over nye satser og beløpsgrenser som du finner her.

Ekstra arbeidsgiveravgift
Innslagspunktet for den midlertidige ekstra arbeidsgiveravgiften økes fra kr 750 000 til kr 850 000. Prosentsatsen for ekstra arbeidsgiveravgift beholdes uendret på 5 %.

Formueskatt
Kalkulasjonsrenten som benyttes ved beregning av markedsverdien av næringseiendom ved formuesfastsettingen, økes med 1 prosentenhet for eiendommer som befinner seg utenfor storbyene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Kalkulasjonsfaktoren publiseres på Skatteetatens hjemmeside. For 2023 er kalkulasjonsfaktoren på 0,085. For næringseiendom som er eid av ikke-børsnoterte selskaper og som ligger i andre kommuner enn Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger er kalkulasjonsfaktoren på 0,095.

Trinnskatt
Satsene for trinn 1 og trinn 2 beholdes uendret, men innslagspunktene for disse trinnene lønnsjusteres. Satsene for trinn 3, 4 og 5 økes med 0,1 prosentenhet uten at dette gir direkte effekt, i og med at trygdeavgiftssatsen settes tilsvarende ned (se under). Innslagspunktene for trinn 3 og 4 økes noe mindre enn anslått lønnsvekst, mens innslagspunktet for trinn 5 reduseres. (Se lenken til Finansdepartementets oversikt over satser og beløpsgrenser for nærmere detaljer).

Ulik justering av innslagspunktene for de ulike trinnene gir en omfordelingsvirkning med skattelette til inntektsgruppene i de lavere trinn, mens øvre lønnsjikt får en innstramming. Dette er i tråd med Hurdalserklæringen (regjeringsplattformen).

Trygdeavgift
Trygdeavgift på lønn og næringsinntekt reduseres med 0,1 prosentenhet, til henholdsvis 7,8 % og 11,0 %. Satsen for pensjon videreføres på 5,1 %. Nedre grense for trygdeavgift videreføres med kr 69 650.

Personfradrag
Personfradraget økes med kr 8 650, fra kr 79 600 til kr 88 250. Dette gir en reduksjon i alminnelig inntekt på i overkant av kr 1 900 for alle som har høy nok alminnelig inntekt til å få fullt personfradrag. Økningen kommer alle personlige skattytere til gode, ikke bare lønnstakere og pensjonister i skatteposisjon, og kompenserer for at minstefradraget ikke justeres etter lønnsvekst (se under).

Minstefradrag
Øvre grenser for minstefradrag i lønn/pensjon videreføres uendret på henholdsvis kr 104 450 og kr 86 250.

Fradrag for fagforeningskontingent mv.
Fradraget for fagforeningskontingent mv. økes fra kr 7 700 til kr 8 000.

Reisefradrag
Fradraget for utgifter til reiser mellom hjem og arbeidssted (arbeidsreiser) og for pendlers besøksreiser til hjemmet justeres. Kilometersatsen økes fra 1,70 pr. km til kr 1,76 pr. km uansett kjørelengde. (Den øvre grensen på fradraget beholdes uendret på kr 97 000.) Bunnfradraget økes fra kr 14 400 til kr 14 950.

Oppjusteringsfaktor for aksjeinntekter mv.
Det er presisert at oppjusteringsfaktoren på 1,72 (uendret) for aksjeutbytter og -gevinster mv. også skal gjelde for dødsbo.

Grensen for direkte utgiftsføring av driftsmidler
Grensen for direkte utgiftsføring av kostnader til erverv av driftsmidler økes fra kr 15 000 til kr 30 000. Det samme gjelder grensen for avskrivning av rest på saldo.

Avskrivningssats for elvarebiler
Forhøyet avskrivingssats for elvarebiler på 30 % oppheves. Elvarebilers avskrivningssats for 2024 skal maksimalt være satsen for eiendeler i saldogruppe c - 24 %.

Gevinst ved separat realisasjon av melkekvote
Gevinst fra separat realisasjon av melkekvote i 2024 skal være fritatt for personinntektsberegning uavhengig av hvordan melkekvoten er disponert forut for realisasjonen.

Grunnrenteskatt på landbasert vindkraft
Det innføres grunnrenteskatt på landbasert vindkraft fra og med 2024. Grunnrentesatsen er på 25 %.

Skattebetaling
Utbetaling av tilgodebeløp på skatt og avgift skal skje til den skattepliktiges bankkonto, med mindre Skatteetaten beslutter noe annet.

Kompensasjon ved brudd på EMK i saker om tilleggsskatt
Praksis for utmåling av kompensasjon ved brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjon, når vedtak om tilleggsskatt ikke fattes innen rimelig tid, endres fra utmåling etter størrelsen på tilleggsskatten til lengden på saksbehandlingstiden. Kompensasjonen vil utgjør om lag kr 22 300 pr. år.

Frister for å endre klagenemndsvedtak på skatteområdet
Klagenemndene, herunder skatteklagenemnda, har adgang til å endre sine egne vedtak når det oppdages feil. Fristen for endringsadgangen utvides. Endringsfristen på fem år etter utgangen av skattleggingsperioden, suppleres med en frist på seks måneder etter at vedtaket er sendt den skattepliktige.

Merverdiavgift - Avvikling av 350-kroners grensen
I 2020 ble 350-kronersgrensen for toll- og avgiftsfri innførsel av varer avviklet. For varer med verdi inntil kr 3 000 er plikten til å beregne og betale merverdiavgift pålagt den utenlandske tilbyderen (selgeren) av varen gjennom VOEC-ordningen. Frem til 31. desember 2023 gjaldt et midlertidig deklareringsunntak for varer med verdi under kr 350. Det midlertidige unntaket gjaldt ikke for næringsmidler, restriksjonsbelagte varer og særavgiftspliktige varer. Fra 1. januar 2024 avvikles unntaket for deklarering og beregning av merverdiavgift ved innførsel av varer med verdi på under kr 350.

Alle varesendinger fra utlandet etter 1. januar 2024 som ikke er avgiftsberegnet etter VOEC-ordningen blir stoppet fra deklarering ved innførsel til Norge, slik at betaling av merverdiavgift og eventuell toll påløper fra første krone. Speditør kan også kreve et administrasjonsgebyr.