Det ble i statsbudsjettet for 2024 vedtatt et tillegg i kalkulasjonsfaktoren på 1 prosentenhet for næringseiendommer utenfor Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

Skatteetaten har kommet med veiledning på hvordan ikke-børsnoterte selskaper må hensynta den nye rabatten på formuesverdien av næringseiendommer utenom de fire største byene i skattemeldingen for 2023.

Kalkulasjonsfaktor – formuesverdsettelse av næringseiendom

En slik økning i kalkulasjonsfaktoren medfører at selskapets næringseiendom utenfor de store byene får redusert formuesverdi med ca. 10 prosent.

For eiere av aksjer i selskap som eier slike næringseiendommer, vil en endring i kalkulasjonsfaktor ikke påvirke formuesskatten før i inntekståret 2024. Dette da formuesverdsettelsen av aksjer i ikke-børsnoterte selskaper tar utgangspunkt i aksjenes formuesverdi pr 1. januar i inntektsåret.

I veiledningen anviser Skatteetaten spesifikt hvordan dette skal gjennomføres for selskaper som eier næringseiendom utenom Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Da dette vil slå ulikt ut basert på hvilket beregningsgrunnlag selskapene benytter ved verdsettelse beskriver Skatteetaten dette slik:

Selskaper som har næringseiendom utenfor storbykommunene:

  1. Som bruker beregnet utleieverdi

Selskapet må i skattemeldingen for 2023 endre beløpet som vises i kortet «Sum formue» slik at reduksjon av formuesverdien på næringseiendom på grunn av økt kalkulasjonsfaktor blir hensyntatt. Dette vil danne grunnlag for samlet verdi av aksjene.

Aksjonærene får da riktig formuesverdi på aksjene forhåndsutfylt i sin skattemelding for 2024.

 

  1. Som bruker dokumentert markedsverdi/ forenklet beregning av formuesverdi

Selskapet er ikke omfattet av ordningen med forhøyet kalkulasjonsfaktor for næringseiendom og skal ikke foreta seg noe. Aksjeformuen vil bli forhåndsutfylt med riktige verdier i aksjonærenes skattemelding for inntektsåret 2024.

 

  1. Som bruker beregnet utleieverdi, som har hatt kapitalendring med inn- og utbetaling og nystiftede selskap.

Aksjer skal jf. skatteloven § 4-13 i noen tilfeller verdsettes til verdien 1. januar i fastsettingsåret. Noe som gjelder blant annet aksjer i selskaper som har gjennomført kapitalendring med inn- og utbetaling i inntektsåret og nystiftede selskaper.

Selskapet må da i skattemeldingen for 2023 endre beløpet i kortet «Sum formue» slik at reduksjon av formuesverdi en på næringseiendom på grunn av økt kapitalfaktor blir hensyntatt.

Aksjonærene i slike selskap vil derimot ikke få forhåndsutfylt aksjeformue på disse aksjene i sin skattemelding. De får i stedet en korrigert aksjeoppgave etter at selskapet har levert sin skattemelding. Denne aksjeoppgaven vil ha tatt hensyn til den forhøyede kalkulasjonsfaktoren i formuesverdien fastsatt i selskapet for inntektsåret 2023.

 

Da de nye reglene først får virkning for aksjonærene fra inntektsåret 2024, må slike selskaper i tillegg beregne en alternativ sum på formuen uten forhøyet kalkulasjonsfaktor på næringseiendom. Selskapet må derfor beregne denne verdien pr aksje og informere aksjonærene slik at de bruker denne verdien i sin skattemelding for inntektsåret 2023. Denne beregningen skal selskapet ikke innrapportere til Skatteetaten, da dette kun gjøres for å kunne gi aksjonærene riktig grunnlag for formuesverdi på sine aksjer.

 

Det er veldig viktig at aksjonærene får riktig verdi på aksjene fra selskapet, da denne ikke blir rapportert til Skatteetaten, og dersom aksjonær opplyser om for lav formuesverdi på sine aksjer kan det være fare for tilleggsskatt.