Skattemessig behandling av omstillingsbidrag i kyllingproduksjon

  • Tips en venn om denne siden

I forbindelse med den utfordrende markedssituasjonen i norsk kyllingproduksjon har både Nortura og Norsk Kylling valgt å tilby de produsenter som avvikler produksjonen et omstillingsbidrag. På forespørsel fra Norges Bondelag bekrefter nå Skatteetaten at omstillingsbidraget skattemessig kan tidfestes over den perioden produsenten forplikter seg til å avstå fra fjørfeproduksjon.

Flere faktorer har bidratt til at markedssituasjonen i norsk kyllingproduksjon er kraftig utfordret de siste år. Både Nortura og Norsk Kylling har som en konsekvens av dette valgt å sette inn tiltak som kan bidra til best mulig varig konkurransekraft og lønnsomhet for fremtidig kyllingprodusenter. Et av disse tiltakene er tilbudet om et omstillingsbidrag. 

Spørsmålet er hvordan dette omstillingsbidraget skal beskattes. Norges Bondelag tok spørsmålet opp med Skatteetaten. Konklusjonen er at omstillingsbidraget kan tidfestes over den perioden produsenten forplikter seg til å avstå fra fjørfeproduksjon. I praksis betyr dette i de fleste tilfeller 5 år. 

I sin vurdering skriver Skatteetaten følgende: 

Etter hovedregelen om tidfesting i skatteloven § 14-2 første ledd andre punktum går det fram at en fordel skal tas til inntekt når skattyteren får en ubetinget rett til ytelsen. Det er uten betydning når ytelsen etter avtalen skal betales eller når den faktisk betales, se Lignings-ABC 2015/16 emnet "Tidfesting – realisasjonsprinsippet" punkt 4.1.

I praksis har utsatt tidfesting blitt akseptert for noen former for tilskudd og omstillingsmidler. Dere viser til Lignings-ABC 1998 s. 517 om tilskudd til nedtrapping av kraftfôrkrevende husdyrproduksjon og tilskudd til omstilling av melkeproduksjon, og til Finansdepartementets brev om samme tema av 3. februar 2000 og 31. januar 1992. Tillempninger av hovedregelen om tidfesting er i praksis godtatt  i flere tilfeller, f.eks. ved at driftstilskudd tidfestes i utbetalingsåret.  Tilskudd til omlegging til økologisk produksjon, som gis som et engangstilskudd, kan kreves fordelt til beskatning med et likt beløp per år over det antallet år produsenten har forpliktet seg til økologisk drift. Disse tillempingene har vært nedfelt i Lignings-ABC i en årrekke og må antas å være uttrykk for fast og langvarig ligningspraksis.

I en helhetsvurdering legger vi vekt på at forvaltningspraksis kan ha skapt forventninger om at omstillingsbidrag kan fordeles skattemessig over flere år. På denne bakgrunnen er vi kommet til at omstillingsbidrag i kyllingproduksjon kan fordeles skattemessig over den perioden produsentene forplikter seg til å avstå fra fjørfeproduksjon.

Les hele svaret fra Skatteetaten her.

 

Regjeringens forslag til revidert statsbudsjett for 2018

Regjeringen la 15. mai 2018 fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2018. Det var få nyheter på skatte- og avgiftsområdet, men forslag til en rekke mindre endringer. De viktigste endringsforslagene er oppsummert under.

Samdriftshåndbok

NYHET: Håndbok for samdrifter med eksempel på komplett avtaleverk

Norges Bondelag har i de senere år opplevd økt pågang av medlemmer som har spørsmål knyttet til opprettelse, drift og oppløsning av samdrifter i landbruket. Vi håper derfor at denne håndboken vil være et nyttig oppslagsverk for våre medlemmer og samarbeidspartnere.

Presisering av hobbyskogbegrepet

Hva er forskjellen på en "hobbyskog" og "kapitalskog"? Dette spørsmålet er det mange som spør oss om, og vi forsøker i denne artikkelen og presisere dette nærmere.

Kapitalskog og merverdiavgift

Hvordan påvirker endringen av det skattemessige virksomhetsbegrepet i skog det avgiftsmessige virksomhetsbegrepet? Dette spørsmålet stilte vi Finansdepartementet i januar, og har nå endelig fått svar.

Skogbeskatning - oppdatert manus for 2017 (pr. 12/5)

Skattereglene for skognæringen har vært relativt stabile over lang tid. Men fra 2016 og 2017 skjer det store endringer! Fra 2016 gjelder nye regler om virksomhetsvurdering og fra 2017 erstattes dagens gjennomsnittsligning av en ny utjevningsordning - tømmerkonto. I denne artikkelen finner dere en oppdatert versjon av Bondelagets manus om skogbeskatning.

Illustrasjonsbilde gårdsbruk

Positive avklaringer i skatteforliket

Skatteforliket på Stortinget slår fast at avskrivningssatsen på husdyrbygg forblir uendret. Forliket tar også et riktig steg i retning av å avvikle formuesskatt på arbeidende kapital.

Skattereformen

Bedre skatt - regjerings forslag til ny skattereform

Samtidig med statsbudsjettet for 2016 ble også regjeringens forslag til ny skattereform fremlagt. Reformen har fått navnet Bedre skatt - en skattereform for omstilling og vekst. Stortingsmeldingen følger opp flere av forslagene fra Scheel utvalget.

Statsbudsjettet

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016

Regjeringen la i dag frem sitt forslag til statsbudsjett for 2016. Her finner du en kortfattet oversikt over de viktigste endringene på skatte- og avgiftsområdet. Sammen med statsbudsjettet ble det også fremlagt et forslag om ny skattereform.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere