Presisering av hobbyskogbegrepet

 • Tips en venn om denne siden

Hva er forskjellen på en "hobbyskog" og "kapitalskog"? Dette spørsmålet er det mange som spør oss om, og vi forsøker i denne artikkelen og presisere dette nærmere.

I forbindelse med den nye reglene om virksomhetsvurdering i skogbruket som ble innført med virkning fra 1.1.2016 får vi en god del spørsmål om begrepet hobbyskog. Vi ser derfor behovet for å presisere forskjellen på de ulike begrepene og forklare hvilke skogeiendommer som kan komme inn under hobbyskog definisjonen, og hva som må anses som en kapitalskog.

Hobbyskogen har ingen tilknytning til tilvekstvurderingen på <100m3, 100-200 m3 og > 200 m3 tilvekst.

Hovedregelen er:

 • Skog som har en tilvekst opptil 100 m3 er normalt en kapitalskog og skal beskattes som kapitalinntekt. Er det stor aktivitet kan skogen allikevel bli virksomhet.
 • I skog med en tilvekst mellom 100 m3 -200 m3 skal man skjønnsmessig vurdere om tilvekst og andre aktiviteter er av et slikt omfang at den anses som virksomhet eller kapitalskog.
 • Skog med en tilvekst over 200 m3 er normalt en virksomhetsskog og skal beskattes som næringsinntekt.

Hobbyskog er et begrep som brukes på de skogseiendommene som ikke går med overskudd. Det betyr en skog der overskuddet fra en engangsavvirkning ikke forsvarer de kostnadene som man har i resten av omløpstiden til skogen. Er kostnadene ved et normalt investeringsnivå og en god skogkultur høyere enn inntektene, anses skogen som en hobbyskog. I disse tilfellene er inntektene fra en hobbyskog skattefri og man får heller ikke skattemessig fradrag for kostnadene.

Husk;

 • at vurderingen av om det er en hobbyskog er en selvstendig vurdering som gjøres uavhengig av tilvekstgrensene.
 • og, at skog drevet sammen med aktivt jordbruk aldri er hobbyskog.

Eksempel; 
Drives det økonomisk aktivitet? Er aktivitetene som drives egnet til å gå med overskudd?

 • En skog med tilvekst på eksempelvis 15 m3 er i utgangspunktet en kapitalskog. Her må man vurdere om det for omløpstiden til skogen er overskudd eller underskudd.
 • Gir denne skogen en positiv avkastning er skogen en kapitalskog og driftsresultatet skal komme til beskatning eller til fradrag i skatteyters skattemelding.
 • Gir denne skogen en negativ avkastning er skogen en hobbyskog og driftsresultatet/overskuddet i et enkelt år skal ikke beskattes, det er heller ingen skattemessige fradrag for et underskudd.


Det er altså kun skogeiendommer som går med underskudd over skogen omløpstid som kan defineres som hobbyskog.

 • Beregningen gjøres uavhengig av tilvekstgrenser

   

For øvrig viser vi til flytskjema under, som kan være til hjelp ved vurderingen av om skogen din er en hobbyskog, kapitalskog eller virksomhetsskog.

Regjeringens forslag til revidert statsbudsjett for 2018

Regjeringen la 15. mai 2018 fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2018. Det var få nyheter på skatte- og avgiftsområdet, men forslag til en rekke mindre endringer. De viktigste endringsforslagene er oppsummert under.

Samdriftshåndbok

NYHET: Håndbok for samdrifter med eksempel på komplett avtaleverk

Norges Bondelag har i de senere år opplevd økt pågang av medlemmer som har spørsmål knyttet til opprettelse, drift og oppløsning av samdrifter i landbruket. Vi håper derfor at denne håndboken vil være et nyttig oppslagsverk for våre medlemmer og samarbeidspartnere.

Kapitalskog og merverdiavgift

Hvordan påvirker endringen av det skattemessige virksomhetsbegrepet i skog det avgiftsmessige virksomhetsbegrepet? Dette spørsmålet stilte vi Finansdepartementet i januar, og har nå endelig fått svar.

Skogbeskatning - oppdatert manus for 2017 (pr. 12/5)

Skattereglene for skognæringen har vært relativt stabile over lang tid. Men fra 2016 og 2017 skjer det store endringer! Fra 2016 gjelder nye regler om virksomhetsvurdering og fra 2017 erstattes dagens gjennomsnittsligning av en ny utjevningsordning - tømmerkonto. I denne artikkelen finner dere en oppdatert versjon av Bondelagets manus om skogbeskatning.

Illustrasjonsbilde gårdsbruk

Positive avklaringer i skatteforliket

Skatteforliket på Stortinget slår fast at avskrivningssatsen på husdyrbygg forblir uendret. Forliket tar også et riktig steg i retning av å avvikle formuesskatt på arbeidende kapital.

Kyllingfjøs

Skattemessig behandling av omstillingsbidrag i kyllingproduksjon

I forbindelse med den utfordrende markedssituasjonen i norsk kyllingproduksjon har både Nortura og Norsk Kylling valgt å tilby de produsenter som avvikler produksjonen et omstillingsbidrag. På forespørsel fra Norges Bondelag bekrefter nå Skatteetaten at omstillingsbidraget skattemessig kan tidfestes over den perioden produsenten forplikter seg til å avstå fra fjørfeproduksjon.

Skattereformen

Bedre skatt - regjerings forslag til ny skattereform

Samtidig med statsbudsjettet for 2016 ble også regjeringens forslag til ny skattereform fremlagt. Reformen har fått navnet Bedre skatt - en skattereform for omstilling og vekst. Stortingsmeldingen følger opp flere av forslagene fra Scheel utvalget.

Statsbudsjettet

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016

Regjeringen la i dag frem sitt forslag til statsbudsjett for 2016. Her finner du en kortfattet oversikt over de viktigste endringene på skatte- og avgiftsområdet. Sammen med statsbudsjettet ble det også fremlagt et forslag om ny skattereform.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere