Det er tidspunktet for levering eller uttak av varer og tjenester som er avgjørende for hvilket regelverk som skal legges til grunn, jf. mval § 22-1 første ledd. 

Innføring av 6 prosent merverdiavgiftssats fra 1. april i år skjedde på bakgrunn av Stortingets vedtak 31. mars. Svært mange virksomheter har derfor praktiske utfordringer med å fakturere med ny sats fra 1. april. Dersom det er fakturert med 12 prosent for leveranser fra og med 1. april, må selger - for å slippe å betale hele mva-beløpet til staten - rette feilen overfor kjøper. 

I Skattedirektoratets prinsipputtalelse av 8. april 2020 kan du lese mer om problematikken rundt forskuddsfakturering, etterskuddsfakturering, kreditnotaer, regler for innberetning i mva-meldingen fremover, og fradragsretten for inngående merverdiavgift hos kjøper.

Uttalelsen finner du her.