Lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. av 12. desember 2003 nr. 108 gir adgang til kompensasjon for merverdiavgift på anskaffelse av varer og tjenester for kommuner osv. Denne ordningen gjør at en kommune vil tjene på selv å føre opp sine egne bygg fremfor å kjøpe eller leie disse av andre. Loven gjelder også for private eller ideelle virksomheter og for enkelte private barnehager. Les om kompensasjonsordningen i Merverdiavgiftshåndboken kap. 23.

For å hindre konkurransevridning, omfatter retten til frivillig registrering av utleier av bygg og anlegg også utleie til kommunale eller fylkeskommunale virksomheter, jf. merverdiavgiftsloven § 2-3 første ledd bokstav b og c. 

På enkelte gårdsbruk utnyttes gjerne bygningsmassen til andre formål enn ren gårdsdrift. Noen velger f.eks. å leie ut et bygg til en barnehage. Spørsmål om fradrag for merverdiavgift for eier av bygget kan bli aktuelt. Barnehagedrift er utenfor merverdiavgiftspliktig virksomhet, og gir normalt ikke fradrag for merverdiavgift, og derved heller ikke fradragsrett for utleier. Kompensasjonsordningen kan likevel tilsi at en eier som frivillig registrerer seg, vil komme innenfor merverdiavgiftsplikig utleievirksomhet i og med at leietaker er kompensasjonsberettiget. Her må en imidlertid være oppmerksom på at den frivillige registreringsordningen bare gjelder for barnehager drevet av kommuner og fylkeskommuner, og såfremt disse ville hatt rett til kompensasjon dersom de hadde eid bygget. I og med at kommunene ville fått kompensasjon hvis de hadde eid bygget, vil kommunen (barnehagen) være momspliktig leietaker. Det skal derfor faktureres med merverdiavgift på utleien til den kommunale barnehagen.

Dersom barnehagen er privat, vil barnehagen være kompensasjonsberettiget etter kompensasjonsloven, så lenge den er drevet etter barnehageloven § 6. Men reglene for frivillig registrering i merverdiavgiftsloven gjelder ikke for andre enn kommune og fylkeskommune. Dette innebærer at dersom bonden leier ut til privatdrevne barnehager, vil disse ikke anses som merverdiavgiftspliktige leietakere, og man kan ikke fakturere leie med merverdiavgift eller kreve fradrag for merverdiavgift til lokalene.