Regelverket for når en kan ta med utleieinntekter på mva-melding for primærnæring er litt uklart, og Bondelaget har spurt Skattedirektoratet om en nærmere avklaring av hvorvidt omsetning fra utleie av driftsbygning i noen tilfeller kan føres på den årlige meldingen fremfor å måtte levere tomånedlige mva-meldinger for denne utleien.

Spørsmålet er aktuelt for omsetning fra utleie av inntil 40 pst. av driftsbygningens utleieverdi /bygningens areal og om dette kan føres på mva-melding for primærnæringen, uavhengig av beløpsgrensen på 30 000 kroner. Forutsetningen må være at man selv benytter resterende del av bygningen i egen jord- og/eller skogbruksvirksomhet og utleien ikke i seg selv er selvstendig næringsvirksomhet.

Skatteforvaltningsforskriften § 8-3-7 (5):

5) Det skal også leveres skattemelding for primærnæringen for næringsvirksomhet som består i

a) utnyttelse av rett til jakt, fiske, jord, torv, sand, grus, stein, sanking av bær, kongler, mose, tang, tare o.l.

b) utføring av tjenester for andre med betydelige driftsmidler som minst 60 prosent av tiden nyttes i egen jord- eller skogbruksvirksomhet eller utleie av slike driftsmidler, forutsatt at virksomheten drives i tilknytning til jord- eller skogbruket og ikke utøves som selvstendig næring

Skattedirektoratet besvarte brevet 4. juli 2019. Direktoratet sier seg for så vidt enig i at ordlyden i skatteforvaltningsforskriften § 8-3-7 femte ledd bokstav b om «betydelige driftsmidler», tilsier at driftsbygninger også omfattes. Imidlertid hevdes det at lovgiver primært har tenkt på driftsmidler som traktorer, skurtreskere, høyballemaskiner, lastebiler o.l. da dette unntaket ble tatt inn. Omsetning fra utleie av bygninger kan således ikke føres på årlig skattemelding hvis omsetningen overstiger 30 000 kroner.

De underbygger tolkningen med at det etter forskriften stilles krav om at driftsmidlet minst 60 prosent av «tiden» må benyttes i jord- eller skogbruksvirksomhet. Driftsbygningens utleiedel benyttes ingen del av tiden i jordbruket. Videre mener SKD at det vil gi en konkurransemessig fordel for utleiere av driftsbygninger på gårdsbruk fremfor andre utleiere om man tillot å føre årlig skattemelding her.

Du kan lese hele brevet fra SKD her.