Vekstpakken for næringslivet følges opp

Som varslet, i forbindelse med fremleggingen av revidert statsbudsjett for 2013, følges den foreslåtte vekstpakken for næringslivet opp med følgende endringer:

 • Skattesatsen for aksjeselskaper reduseres fra 28 % til 27 %
 • Beskatning av inntekter fra deltakerlignede selskaper reduseres tilsvarende.
 • Trygdeavgiften for enkeltpersonforetak reduseres med 0,72 %
 • Det innføres startavskriving med 10 % for kjøp av driftsmidler i saldogruppe D (maskiner og utstyr)

Les mer om disse endringene her

Formuesskatt

Regjeringen fortsetter og øke bunnfradraget, og strammer også i år inn ved å skjerpe formuesbeskatningen av næringseiendom (unntatt landbrukseiendom) og sekundærboliger.

 • Bunnfradraget øker fra kr 870.000 til kr 1.000.000 (samlet kr 2.000.000 for ektefeller)
 • Øvre begrensning i fastsettelse av formuesskattegrunnlaget for sekundærboliger og næringseiendommer øker fra 50 % til 60 %
 • Ligningsverdiene på fritidsboliger øker med 10 %

Les mer om disse endringene her

Arveavgift

Det foreslås betydelig økning av bunnfradraget ved beregning av arveavgift.

 • Bunnfradraget øker fra kr 470.000 til kr 1.000.000
 • For arv over kr 1.000.000 skal det beregnes 10 % arveavgift ved arv til barn og foreldre, og 15 % til andre.
 • Aksjerabatten reduseres fra 40 % til 30 %

Les mer om disse endringene her

Gevinstfritak ved reinvestering av vederlag ved ekspropiasjon av landbrukseiendom

Norges Bondelag er godt fornøyd med at regjeringen nå foreslår å utvide reinvesteringsområdet til å gjelde tilsvarende som for salg av festetomter. Da en tidligere bare hadde mulighet til å reinvestere vedlerlaget i "samme objekt", kan en etter lovforslaget nå reinvestere i eksempelvis ny driftsbygning eller påbygg på eksisterende bygning. I korthet betyr dette følgende:

 • Muligheten gjelder ved ekspropiasjon eller dersom det kunne vært benyttet ekspropiasjon
 • Skatteyteren har tre år på seg til å finne egnet reinvesteringsobjekt
 • Vederlaget kan skattefritt nyttes til erverv av, eller påkostning på, areal, bygg eller anlegg som brukes i skattyterens næringsvirksomhet eller annen inntektsgivende aktivitet.

Les mer om disse endringene her

Botidsregler i gevinstbeskatning av bolig

Regjeringen foreslår nye skatteregler vedr. egen bruk av bolig. Med denne endringen ønsker en blant annet å demme opp for at eiere av utleieboliger kan oppnå store skattefrie gevinster kun ved å bo i boligen et år før salg. Forslaget går i korthet ut på følgende:

 • Botidsmodellen begrenser skattefritak ved realisasjon til å gjelde en andel av gevinsten som er lik antall dager eier har bodd i boligen (botiden) dividert med antall dager eier har eid boligen (eiertiden)
 • Hvis eieren for eksempel har bodd i boligen i syv av de siste ti årene, er 70 prosent av gevinsten skattefri
 • Eventuell eiertid over 20 år regnes ikke med
 • Tap er fradragsberettiget med samme andel som en eventuell gevinst ville vært skattepliktig.

Les mer om disse endringene her

Skatteklasse 2 for ektepar fjernes

Regjeringen foreslår å fjerne skatteklasse 2 for ektepar. Ifølge regjeringen vil forslaget gjøre det mer lønnsomt for ektefelle med lav eller ingen inntekt å ta lønnet arbeid, og vil kunne bidra til likestilling, integrering og skattemessig likebehandling av ektepar og samboere. Samboere har ikke anledning til å bli skattlagt i klasse 2.

Les mer om disse endringene her

EKOM-tjenester betalt av arbeidsgiver

Regjeringen forenkler sjablongbeskatningen av arbeidstakers fordel av elektroniske kommunikasjonstjenester betalt av arbeidsgiver. Dagens sjablong er todelt, med et inntektstillegg på inntil 4 000 kroner for én tjeneste og inntil 6 000 kroner for flere enn én tjeneste. Den teknologiske utviklingen de senere årene har gjort det vanskeligere å fastslå om arbeidstaker disponerer én eller flere EKOM-tjenester. Derfor foreslås kun ett inntektstillegg på 4 400 kroner, uavhengig av antall tjenester som dekkes.

Les mer om disse endringene her

 

Her finner du link til alle budsjettdokumenter:

Prop. 1 LS - Skatter, avgifter og toll 2014
Prop. 1 S - Statsbudsjettet 2014
Meld. St. 1 - Nasjonalbudsjettet 2014

 

Det er verdt å minne om at den påtroppende regjering nå har ca. tre uker på seg til å komme med sin tilleggsproposisjon. Det legges opp til at statsbudsjettet skal behandles i finanskomiteen i uke 45 og 46.