Oppdatert 11. januar 2022

I den nyeste utgaven av Skatte-ABC-en vises det til at reglene for skattefritt salg av alminnelig gårdsbruk/skogbruk i skatteloven § 9-13 gjelder salg til personer som faller innenfor personkretsen i arveloven av 2019 kapittel 2, 3 og 4. Skattefritaket gjelder også ved salg til personer som er arveberettigede til selgers ektefelle etter de samme bestemmelsene i arveloven.

I Skatte-ABC-en 2021/22 presiseres det at arveberettigede samboere etter arveloven kapittel 4 også omfattes av personkretsen som det kan selges skattefritt til etter skatteloven § 9-13. Samboers slektninger og særkullsbarn faller imidlertid utenfor personkretsen som omfattes av skattefritaket. Det er videre presisert i den nyeste utgaven av Skatte-ABC-en at dersom samboerforholdet opphører og man faller utenfor personkretsen i arveloven kapittel 4, vil ikke skattefritaket gjelde ved salg til tidligere samboer.

Henvisningen fra skatteloven § 9-13 til arvelovens kapittel 4 om samboeres arverett må antas bare å gjelde for samboere som har arverett som følge av at de har, venter eller har hatt felles barn, jf. arveloven § 12. Samboere med arverett etter testamente (arveloven § 13) omfattes ikke, da arveretten her følger av testamente, og er en bestemmelse om prioritet (foran livsarvinger), og ikke en arverett i kraft av loven.

Lenke til Skatte-ABC 2021/22 der personkretsen for skattefritt salg etter skatteloven § 9-13 omtales, finner du her: https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skatte-abc/gjeldende/jord--og-skogbruk--realisasjon/J-5.031/