Ekspertutvalget som i sin tid ble nedsatt av Stoltenberg-regjeringen fikk i oppgave å vurdere den norske selskapsskatten i lys av den internasjonale utviklingen. I utgangspunktet var utvalgets oppgave å foreslå endringer innenfor en provenynøytral ramme. Etter regjeringsskifte i fjor høst, fikk imidlertid utvalget et utvidet mandat fra Solberg-regjeringen. Dette gikk ut på å i tillegg vurdere forslag som ga reell skattelette, samt å gjennomgå avskrivningsregimet.

Primært har utvalget sett på hvordan selskapsskatten kan virke hemmende på økonomisk vekst, og forsøkt å gjøre endringer i forhold til selskapsbeskatningen. Utvalget mener allikevel at det fortsatt er viktig å bevare et så så nøytralt skattesystem som mulig, dvs. størst mulig likebehandling av bl.a. ulike eierformer og investeringer. Det foreslås derfor at det i store trekk bygges videre på det skattesystemet som Norge har i dag, men en har forsøkt, særlig med henblikk på selskapsskatten, å ta hensyn til den økte globaliseringen. 

Utvalget har ikke vurdert skattereglene for enkeltpersonforetak og deltakerlignede selskaper spesielt. Men, blant flere endringer i avskrivningsregelverket foreslås det å redusere avskrivningssatsen på husdyrbygg fra 6 % til 4 %.

Endringer i inntektsskatten
Utvalget anbefaler at skattesatsen på alminnelig inntekt for personer settes ned til 20 %., og at det innføres en progressiv skatt på personinntekt som også erstatter dagens toppskatt. Endringene medfører lavere marginalskatt på både kapital- og arbeidsinntekter for de fleste skattytere. Skattegrunnlaget for personer foreslås utvidet ved å fjerne en rekke fradrag som (ifølge utvalget) har svak tilknytning til inntekten.

 • Redusere skattesaten for selskaper og personer fra 27 % til 20 %
 • Eierinntekter fra aksjeselskaper skilles ut og beskattes som eget grunnlag med egen skattesats. Argumentet for dette er å redusere forskjellen på lønn inkludert arbeidsgiveravgift og uttak som aksjeutbytte fra egeneide selskap.
 • Ny progressiv beskatning på personinntekt, som skal ersatte dagens to toppskattenivåer.
  • trinn 1: 3 % på inntekt mellom kr 140 000 og kr 206 000
  • trinn 2: 6 % på inntekt mellom kr 206 000 og kr 544 800
  • trinn 3: 15 % på inntekt mellom kr 544 800 og kr 885 600
  • trinn 4: 18 % på inntekt over kr 885 600
 • Fjerne flere av fradragene i inntektsgrunnlaget;
  • boligsparing for ungdom (BSU)
  • skatteklasse 2
  • sjømanns- og fiskerfradraget
  • fradrag for gaver til frivillige organisasjoner
  • fradrag for fagforeningskontingent
  • fradrag for daglig arbeidsreise og besøksreiser
  • fradrag for merutgifter til kost og losji for pendlere
  • foreldrefradrag
  • særskilte skatteregler i Nord-Troms og Finnmark
 • Innføring av ytterligere begrensninger i rentefradraget fra selskaper
 • Det foreslås også å avvikle dagens regler om skattefri utleie av inntil 50 % av egen bolig

Avskrivningssatsene
Det foreslås å redusere enkelte avskrivningssatser slik at satsene (ifølge utvalget) blir mest mulig i samsvar med økonomisk verdifall.

 • avskrivningssats for husdyrbygg reduseres fra 6 % til 4 %
 • flytte hoteller, bevertningssteder og losjihus til saldogruppen for forretningsbygg med en avskrivningssats på 2 %
 • skille ut personbiler som egen saldogruppe med en sats på 15 %
 • reversere startavskrivningene på 10 % i saldogruppe D
 • utvalget mener også at avskrivningene for en del anlegg bør økes, og ber Finansdepartementet vurdere dette nærmere

Formuesskatt
Utvalget foreslår endringer i formuesskatten ved å verdsette ulike formuesobjekter mer likt, herunder øke ligningsverdien av fast eiendom. Samtidig foreslår utvalget å redusere den effektive skattesatsen og øke bunnfradraget slik at provenyet fra formuesskatten holdes uendret. Det foreslås at alle formuesobjekter skal verdsettes til 80 % av markedsverdi, inkludert egen bolig og næringseiendom.  Bankinnskudd, aksjer og gjeld settes også til 80 % av markedsverdi. Bunnfradraget foreslås øket til kr 2.130.000. Fritidsbolig skal vurderes særskilt.

Merverdiavgift
Utvalget foreslår å øke dagens nullsats og laveste sats i merverdiavgiften til 15 pst. I tillegg foreslås at finansielle tjenester, som i dag er unntatt for merverdiavgift, ilegges avgift.

Videre prosess
Utvalget peker på flere områder som de ber Finansdepartementet om å utrede nærmere. Rapporten skal nå ut på høring, og det er signalisert at dette vil skje rett over nyttår. Samtidig vet vi at mange av forslagene er politisk omstridt, og det er derfor lite sannsynlig at alle endringene blir som foreslått av Scheel-utvalget blir gjennomført. Norges Bondelag vil selvfølgelig gi våre kommentarer i den påfølgende høringen, og vi hører gjerne fra dere som har synspunkter på innholdet i rapporten.

Som tidligere omtalt ble det i revidert nasjonalbudsjett for 2014 varslet at regjeringen ønsker en gjennomgang av de særskilte skattereglene i landbruket, med tanke på forenkling. Denne gjennomgangen var ikke overlatt til Scheel-utvalget, men skal gjennomføres av Finansdepartemenetet i etterkant av at utvalget har avlevert sin rapport.

Rapporten fra Scheel-utvalget kan dere lese her