Stortinget vedtok i juni 2019 å forby pelsdyrhold i Norge fra 2025, og det er vedtatt at pelsdyroppdretterne skal få «full erstatning». Uavhengig av erstatningsutmålingene, vil pelsdyroppdretteren ved opphør av pelsdyrnæring, måtte selge eller nedslakte bestanden.

Spørsmålet er om skattyter kan benytte gevinst- og tapskonto for gevinst fra salg eller nedslaktning av pelsdyrbestand ved opphør av denne næringen. Bondelaget har forelagt Skattedirektoratet dette spørsmålet, og det er besvart i Skattedirektoratets brev av 18. desember 2020.

Skattedirektoratet tar utgangspunkt i ordlyden i skatteloven § 8-1 (4) som skiller mellom «buskap på gårdsbruk», «reinflokk i reindriftsnæringen» og «bestand i pelsdyrnæringen». Skatteloven § 14-44 (6) åpner for at gevinst ved realisasjon av hel «buskap» på gårdsbruk ved opphør av driftsgren kan legges til gevinst- og tapskonto. Forutsetningen for bruk av gevinst- og tapskonto er at den skattepliktige fortsetter med annen jordbruksvirksomhet på gården. Siden ordlyden i skatteloven § 8-1 (4) ikke definerer pelsdyrbestand som «buskap», tilsier dette at gevinst ved opphør av pelsdyrbestand ikke kan føres på gevinst- og tapskonto.

Det er ingen skriftlige rettskilder som direkte løser spørsmålet om gevinst- og tapskonto kan benyttes for gevinst ved opphør av pelsdyrnæring. Skattedirektoratet viser imidlertid til at det er en gjengs oppfatning av at begrepet «buskap» omfatter husdyrene på en gård. Videre viser Skattedirektoratet til at det heller ikke er noen annen åpenbar grunn til at det skal gjelde andre regler for skattemessig behandling av gevinst ved opphør av driftsgren som omfatter pelsdyr enn andre produksjonsdyr. Skattedirektoratet er derfor av den oppfatning at det ikke skal legges vesentlig vekt på ordlyden i skatteloven § 8-1 (4) ved tolking av skatteloven § 14-44 (6).

På denne bakgrunn konkluderer Skattedirektoratet med at gevinst ved salg av pelsdyrbestand ved opphør av driftsgren kan føres på gevinst- og tapskonto, jf. skatteloven
§ 14-44 (6). Forutsetningen for bruk av gevinst- og tapskonto er at den skattepliktige fortsetter med annen jordbruksdrift knyttet til gården der pelsdyrdriften fant sted. Se Skatte ABC om opphør av driftsgren og føring på gevinst- og tapskonto her.

Skattedirektoratets brev finner du her.