Etter merverdiavgiftsloven § 4-7 kan beregningsgrunnlaget for utgående avgift korrigeres i to tilfeller:

1. Ved hevning: Den fakturerte omsetning bortfaller, og en ikke har krav på betaling av det fakturerte.  

2. Ved tap på krav: Vilkår her er bl.a. at tapet skyldes debitors manglende betalingsevne, og ikke manglende betalingsvilje. Tapet må være endelig konstatert, og du har ikke korrigerings­adgang dersom det fortsatt er et reelt håp om å få oppgjør.

I merverdiavgiftsforskriften § 4-7-1 er det gitt nærmere regler for når et tap kan anses endelig konstatert på grunn av debitors manglende betalingsevne. Forutsetningen er at kravet fortsatt står udekket etter at følgende tiltak har vært gjennomført:

a) foretatt tvangsinndrivning eller inkasso har vært forgjeves,

b) fordringen er en kundefordring som ikke er innfridd seks måneder etter forfall, til tross for minst tre purringskrav med normale purringsintervaller og slik aktivitet fra kreditors side som forholdene tilsier,

c) offentlig gjeldsmegling, konkurs-, likvidasjons- eller avviklingsbehandling i skyldnerens bo gjør det klart at bomidlene ikke gir eller ikke vil gi fordringen dekning, eller

d) fordringen ellers ut fra en samlet vurdering må anses klart uerholdelig

Vilkårene i a) og b) er rene aktivitetskrav, mens vilkårene i c) og d) innebærer en vurdering av debitors status. Har debitor vært gjennom konkurs eller gjelds­for­handling uten at dette ga dekning, vil det være greit å konstatere endelig tap. Skulle konkurs eller tilsvarende ikke ha vært gjennomført, må det foretas en helhetsvurdering av debitors betalingsevne. Her kan det bli vanskelig å overbevise skatteetaten om at debitor mangler betalingsevne, og det er ingen presumsjon for å erklære endelig konstatert tap at 6 måneder er gått og de beskrevne aktiviteter i bokstav b eller c er fulgt. 

Det er med andre ord viktig å ha en aktiv innfordring av krav, og enten forfølge dem gjennom tvangsinnfordring/inkasso, eller ved den purreaktivitet som er beskrevet i forskriften. Dette både for å sikre korrigeringsadgangen for merverdiavgift, men også fordi aktiv forfølgelse av krav faktisk kan sikre innfordringen. Likevel er det i praksis stilt ytterligere krav til kreditor når betalingsevnen ikke kan konstateres med sikkerhet. Det kan f.eks. være omstendigheter som gjør det påkrevet med aktivitet utover tre purringer, for eksempel at det undersøkes om skyldner har flyttet eller oppholder seg på en annen adresse i lengre preiode. Likviditetssvikt hos skyldneren kan ogs vanskeliggjøre inndrivelse innen 6 måneder, men er det på det rene at denne er midlertidig, kan likevel ikke tapet anses som endelig. Se Merverdiavgiftshåndboka pkt. 4-7.2

Vær oppmerksom på at inkasso ikke vil kunne gjennomføres for bestridte krav. Tvangsinn­fordring ved utlegg vil ikke kunne gjennomføres uten såkalt tvangsgrunnlag, enten i form av dom, rettsforlik, voldgiftsdom eller eksigibelt gjeldsbrev for kravet er til stede. Purringer og egeninnkrevning som beskrevet i forskriften er i den sammenheng billige virkemidler. En kan også forfølge kravet gjennom konkursinstituttet; det er kreditor som må overbevise tingretten om debitors insolvens.

Som man ser er det enklere å komme i posisjon b) enn a) fordi førstnevnte ikke nødvendigvis er avhengig av en prøvning av kravet. Samtidig fremstår nok presumsjonen for at kravet er tapt som sterkere der det har vært gjennomført en inkasso eller tvangsinnfordring, enn der kreditor selv har stått for all innfordring. Valg av innfordringsstrategi må derfor vurderes fra tilfelle til tilfelle, og tilpasses kravets betydning.