Av advokat Marta Melby, Bondelagets Servicekontor AS

Spørsmål: Jeg driver opprinnelig med kornproduksjon på min gård. Jeg har også nylig kjøpt en eiendom som ligger i nærheten. På den nyinnkjøpte eiendommen planlegger jeg å bygge et stort fjøs. Fjøset skal leies ut til et aksjeselskap som skal ha kyllingklekkeri i bygget. Jeg har ikke noen eierinteresser i aksjeselskapet som jeg skal leie ut til. Jeg lurer på om jeg kan få fradragsrett for inngående merverdiavgift på kostnadene til oppføring av bygget?

Svar: Det er kun fradragsrett for inngående merverdiavgift på kostnader for varer og tjenester som er til bruk i din merverdiavgiftspliktige virksomhet. Siden fjøset skal leies ut, vil du ikke på tilsvarende måte som om du selv skulle brukt fjøset, få fradragsrett for inngående merverdiavgift på oppføringskostnadene. Videre er utleie av fast eiendom, som hovedregel, unntatt for merverdiavgift, og du kan derfor heller ikke fakturere leien med merverdiavgift. Dette innebærer at du heller ikke i utgangspunktet har fradragsrett for inngående merverdiavgift på oppføringskostnadene til et bygg som skal leies ut.

Det er imidlertid viktige unntak fra disse utgangspunktene. I merverdiavgiftsloven § 2-3 (1) er det en bestemmelse som åpner for at næringsdrivende frivillig kan registreres i Merverdiavgiftsregisteret for utleie av bygg og anlegg. Dersom man er frivillig registrert, må utleier fakturere leien med merverdiavgift og vil også få fradragsrett for inngående merverdiavgift på kostnader knyttet til utleiebygget.

Det er videre et vilkår for frivillig registrering at den man leier ut til, må drive merverdiavgiftspliktig virksomhet i bygget, og jeg antar det vil være tilfellet i din sak. Det må også foreligge en bindende leiekontrakt. Leieinntektene må også overstige kr 50 000 i løpet av en 12 måneders periode, med mindre utleier allerede driver avgiftspliktig virksomhet. Siden du driver kornproduksjon, antar jeg at du allerede har årlig merverdiavgiftspliktig omsetning som overstiger beløpsgrensen, slik at du kan registreres frivillig for utleien selv om utleieinntektene ikke overstiger beløpsgrensen.

Du kan bli frivillig registrert ved å søke Skatteetaten om slik registrering. Jeg vil anbefale deg at du søker, slik at skattemyndighetene har oversikt over at du driver merverdiavgiftspliktig utleie gjennom frivillig registrering. Du må imidlertid være oppmerksom på at ved søknad vil all din utleie av bygg og anlegg som oppfyller vilkårene (også fremtidige utleieforhold), bli frivillig registrert med mindre du gir skattemyndighetene beskjed om at ett eller flere utleieforhold skal holdes utenfor den frivillige registreringen.

Dersom du allerede driver merverdiavgiftspliktig virksomhet og oppfyller vilkårene for frivillig registrering, behøver du imidlertid ikke å søke, men kan bli frivillig registrert gjennom tilkjennegivelse. Dette innebærer at du kan behandle leieforholdet som merverdiavgiftspliktig ved å ta med et vilkår i leiekontrakten om at utleien er merverdiavgiftspliktig og fakturere med merverdiavgift. Tilkjennegivelse innebærer at kun de utleieforholdene som behandles merverdiavgiftspliktig vil være omfattet av den frivillige registreringen.

Vi vil anbefale at du snakker med regnskapsføreren din om hvordan du bør innrette deg mht. å få bygget inn i avgiftspliktig virksomhet, om det skjer ved søknad om frivillig registrering eller ved tilkjennegivelse.