Alle som har ansatte eller utbetaler lønn, pensjon eller andre ytelser har opplysningsplikt i a-ordningen og skal levere a-melding. Opplysningsplikten gjelder plikt til å gi opplysninger om arbeidsforhold, lønn og andre ytelser, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, finansskatt på lønn og utleggstrekk på skatt. A-meldingen leveres innen den 5. i hver måned. Hvis den 5. er helg eller helligdag, er fristen første virkedag etter disse dagene.

Det har skjedd noen endringer for a-meldingen fra og med 1. januar 2021. Noen nye poster har kommet inn. Alle arbeidsgivere vil være pliktige til å oppgi de nye opplysningene hvis disse er relevante for virksomheten.

De nye postene i a-meldingen er som følger:

Pensjonsinnretning – Arbeidsgiver skal oppgi organisasjonsnummeret på pensjonsselskap eller pensjonskasse der hvor arbeidsgiver har inngått avtale om pensjonssparing for sine ansatte. Private arbeidsgivere som oppfyller vilkårene i OTP-loven er pliktige til å opprette tjenestepensjonsavtale og spare pensjon på vegne av sine ansatte.

Når arbeidsgiver gir informasjon om pensjonsleverandør i a-meldingen, vil Skatteetaten og NAV dele opplysningene med pensjonsforetaket man har oppgitt. Pensjonsleverandøren vil da få opplysninger om inntekts- og arbeidsforhold som arbeidsgiver har rapportert i a-meldingen. Tidligere har det vært praksis at arbeidsgiver også har måtte rapportere disse opplysningene direkte til pensjonsinnretningen. Siden pensjonsinnretningene nå vil få informasjon fra myndighetene, vil ordninger med rapportering direkte til pensjonsinnretningene kunne bortfalle.

Ansettelsesform – Skal oppgis når arbeidsgiver har arbeidstakere som har et ordinært eller maritimt arbeidsforhold. Denne opplysningen angir hvilken tilknytning arbeidstaker har i ansettelsesforholdet. Et ansettelsesforhold kan være fast eller midlertidig. Ansettelsesformen står som oftest i arbeidsavtalen til den ansatte.

Årsak til sluttdato – Når man avslutter et ordinært eller maritimt ansettelsesforhold, ved å oppgi sluttdato på arbeidsforholdet, skal man fra og med 2021 oppgi årsaken til at arbeidsforholdet avsluttes. Et ansettelsesforhold avsluttes normalt ikke av seg selv, men ved at arbeidsgiver eller arbeidstaker sier opp. Det kan også være andre grunner enn oppsigelse som gjør at arbeidsforholdet avsluttes. I det elektroniske skjemaet vil det være en nedtrekksliste med ulike alternativer til årsaker.

Utleggstrekk for skatt – Overføringen av skatteoppkreverfunksjonen fra kommunekasserer/kemner til Skatteetaten fra 1. november 2020 har også medført endringer i a-meldingen. I tilfeller der en eller flere av de ansatte har utleggstrekk i skatt, må arbeidsgiver som har plikt til å ha skattetrekkskonto, følge de samme reglene for utleggstrekkene som for oppgjør, mv. av forskuddstrekk. Videre skal arbeidsgiver oppgi opplysninger om gjennomført utleggstrekk i a-meldingen. Opplysningene skal spesifiseres for hver enkelt ansatt som har utleggstrekk i skatt. Utleggstrekk som arbeidsgiver skal betale blir summert i a-meldingen, og man får opplysninger om kontonummer og KID på skattemyndighetenes kvittering på innsendt a-meldingen på samme måte som for forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og finansskatt som skal betales.