Driver skattyter enkeltpersonforetak, kan hen dele overskuddet med sin ektefelle dersom begge er aktive i drifta. Dersom ektefellene velger overskuddsdeling, skal både alminnelig inntekt og personinntekt deles etter samme fordelingsnøkkel. Overskuddsdeling vil kunne medføre redusert skatt og i tillegg vil den andre ektefellen som deltar i drifta, få pensjonsopptjening.

Overskuddet deles basert på den arbeidsinnsatsen som ektefellene har lagt ned i jordbruksvirksomheten i løpet av inntektsåret. Når ektefellene skal finne ut hvor mye den enkelte har arbeidet i virksomheten, må de gjøre en fordeling basert på omfanget av den enkeltes arbeid. Dersom ektefellene har lagt ned tilnærmet lik innsats i jordbruksvirksomheten i løpet av inntektsåret, kan det være aktuelt å dele overskuddet likt mellom dem. Dersom overskuddet ikke er større enn at det gir begge mer enn et rimelig vederlag for arbeidsinnsatsen, kan ektefellene dele hele overskuddet etter arbeidsinnsatsen.

Når ektefeller skal dele overskudd fra jordbruksvirksomhet, skal kun hovedutøveren i virksomheten levere næringsspesifikasjon som inkluderer beregning av personinntekt fra enkeltpersonforetaket. Ektefellen, som ikke hovedutøver, skal ikke levere næringsspesifikasjon, men må sørge for å føre sin del av inntekten fra enkeltpersonforetaket i sin skattemelding. 

Eventuelle rentekostnader knyttet til den felles jordbruksvirksomheten skal ektefellene dele mellom seg etter den samme fordelingsnøkkelen som delingen av overskuddet. Ektefellene gjør dette ved å korrigere rentekostnader som er forhåndsutfylt i skattemeldingene.

Dersom jordbruksvirksomheten har gått med underskudd, kan ikke underskuddet deles mellom ektefellene, men kun tas med på hovedutøvers skattemelding. Hvis begge ektefellene derimot er ansvarlig for virksomheten i enkeltpersonforetaket, vil det være anledning til å dele underskuddet mellom dem.