Spørsmål: Jeg eier og driver en gård. Kommunen skal bygge ny barneskole rett ved min eiendom og i tillegg er et større areal regulert til boligutbygging. Området som er regulert til boligformål inkluderer 20 dekar av min eiendom som har vært vanlig drivverdig skog. Kommunen har nå gitt et privat utbyggerfirma mulighet til å sette i gang en prosess med det formål å kjøpe de 20 dekarene fra meg, og jeg er tilbudt 2 millioner kroner for dette jordstykket. Jeg lurer på om jeg kan reinvestere de 2 millioner kronene til kjøp av tilleggsjord og/eller sette opp ny driftsbygning ved hjelp av betinget skattefritak, slik at jeg ikke skal betale skatt av gevinsten ved salg av mitt jordstykke?

 

Svar: Reglene for betinget skattefritak finner du i skatteloven §§ 14-70 flg. Et av vilkårene for bruk av bestemmelsene er at det har skjedd en ufrivillig realisasjon av formuesobjektet. Med ufrivillig realisasjon menes i denne sammenheng ekspropriasjon eller at formuesobjektet har gått tapt ved brann eller ulykke. Tilfeller der formuesobjektet kunne vært krevd avstått ved ekspropriasjon, men der man likevel har kommet frem til en minnelig avtale, vil også omfattes av reglene om betinget skattefritak om erververen kunne ha krevd formuesobjektet avstått ved ekspropriasjon. Regler for ekspropriasjon finner man i oreigningsloven. Det er mulig å ekspropriere grunn til bustadoppføring, og etter min oppfatning kunne derfor staten eller kommunen hatt mulighet til å ekspropriere ditt område til boligbygging. I utgangspunktet er det kun staten og kommunene som kan ekspropriere, men andre kan også gis rett til å ekspropriere dersom staten gir tillatelse til dette. Det er derfor mulig å argumentere med at også et privat utbyggerfirma kunne fått tillatelse av staten til å ekspropriere ditt område til tomteformål, og at vilkåret om at ditt område er solgt til erverver som kunne ekspropriere, vil i så fall være oppfylt

Når det gjelder betinget skattefritak ved realisasjon av landbrukseiendom, er hjemmelen skatteloven § 14-73. Du kan reinvestere ved å erverve eller påkoste areal, bygg eller anlegg som brukes i din næringsvirksomhet. Hvis tilleggsarealet og/eller driftsbygningen skal brukes i din næringsvirksomhet, bør det i samsvar med min vurdering over, være mulig å reinvestere ved hjelp av betinget skattefritak. Vær oppmerksom på at det må reinvesteres innen utløpet av det tredje året etter at eiendommen har blitt solgt. Ved beregning av skattemessig inngangsverdi på det reinvesterte objektet, reduseres kostprisen med den reinvesterte gevinsten.

For å få betinget skattefritak for hele gevinsten ved salg av din eiendom, må du reinvestere hele vederlaget. Dersom du kun reinvesterer en del av vederlaget, vil bare en forholdsmessig del av gevinsten kunne avsettes betinget skattefritt. Den forholdsmessige delen av gevinsten som ikke reinvesteres, vil være skattepliktig inntekt.

Dersom du velger å påberope betinget skattefritak for hele eller deler av vederlaget ved salg av ditt skogområde, bør du i vedlegg til din skattemelding forklare faktum og begrunne hvorfor du påberoper deg reglene om betinget skattefritak.