- Det er uheldig hvis terskelen for å delta i lisensjakta på bjørn blir for høy, sier leder Kåre Peder Aakre i Nord-Trøndelag Bondelag.

Bondelaget mener de nye kravene som Direktoratet for naturforvaltning (DN) ønsker å innføre, er meget omfattende og vil ekskludere svært mange jegere fra å drive lisensjakt på bjørn.

DN foreslår å innføre et eget kurs og en omfattende skyteprøve for lisensjegere. Dette framgår av DNs forslag til ny forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst, som nå er ute til høring. Nord-Trøndelag fylkeskommune har bedt om innspill til forslaget fra Bondelaget.

Ikke krav
Nord-Trøndelag Bondelag skriver i sitt innspill at laget støtter utvikling av teoretiske kurs og muligheter til skytetrening spesielt rettet mot bjørnejakt. Men Bondelaget ønsker ikke at dette skal innføres som et krav for å bli lisensjeger på bjørn.

Lokale jegere må kunne delta på lisensjakt på bjørn, mener Bondelaget. (Foto: Finnmark Bondelag)I høringsbrevet viser DN til at lisensjakt på rovvilt "...ikke er ordinær jakt, og at det legges til rette for at jegere kan bidra aktivt i rovviltforvaltningen ved lisensfeling, dog under andre regler enn for ordinær jakt. Direktoratet forventer at de som ønsker å utnytte denne adgangen skal fylle de angitte vilkår, og utvise respekt for den kompleksitet som rovviltforvaltningen innebærer".

- Vi mener dette kan forstås slik at DN stiller spørsmålstegn ved om norske jegere jevnt over har evne og er seriøse nok til å kunne bidra i lisensfelling av rovvilt, noe vi mener det et uheldig signal fra DN, skriver fylkesleder Kåre Peder Aakre i brevet til fylkeskommunen.

Bondelaget frykter at innføring av krav om egen skyteprøve vil føre til at terskelen for å registrere seg som lisensjeger blir for høy for svært mange jegere som i dag registrerer seg. Dette er uheldig hvis man ønsker et tilstrekkelig jegerkorps for effektiv lisensjakt i store deler av landet.

- Jakta på bjørn er knyttet til grunneierretten. Vi mener derfor det er viktig at lokale jegere kan delta i lisensjakt på bjørn når dette er aktuelt, uttaler Bondelaget.

Egen straffebestemmelse
Fylkeslaget stiller også spørsmål ved DNs forslag om en egen straffebestemmelse mot jegere som bryter bestemmelser og vilkår for lisensjakt, "og i andre særlige tilfeller". Med "særlige tilfeller" mener DN "blant annet deltakelse i ulovlig felling eller forsøk på felling, og annen adferd som er uforenlig med rovviltforvaltningen".

- Vi stiller spørsmål ved hva som omfattes av begrepet "annen adferd som er uforenlig med rovviltforvaltningen", skriver Aakre i brevet.

DN foreslår å fjerne muligheten for å drive fangst av gaupe i bås. Bondelaget går imot forslaget, fordi det vil innebære en innskrenking av metodene for å ta ut rovvilt i områder hvor det er tildelt jaktkvote på gaupe.

Les mer:
Høringsbrevet fra Nord-Trøndelag Bondelag
Temasider om areal og naturforvaltning