Det overordnede prinsipp i plantedyrkingen er hensynet til jordens struktur og fruktbarhet. Jordens fruktbarhet opprettholdes hovedsakelig ved resirkulering av nedbrytbart, organisk materiale og ved bruk av husdyrgjødsel.

Mineralgjødsel, kjemiske og syntetiske plantevernmidler skal ikke brukes. I plantevernet legges det vekt på forebyggende tiltak for å styrke kulturvekstene og gjøre dem motstandsdyktige overfor plantesykdommer og skadedyr. Vekstskifte og biologisk mangfold er viktige tiltak for å forebygge sykdommer og skadedyr. Ugress bekjempes primært mekanisk, mens skadegjørere og sykdommer kan bekjempes med naturlig forekommende fiender eller spesielle plantevernmidler godkjent for bruk i økologisk landbruk.

I husdyrholdet er det et mål å skape et miljø som tilgodeser husdyrenes naturlige atferd og behov. Hver gård skal være mest mulig selvforsynt med fôr. Det skal være balanse mellom areal og dyretall, slik at tilførsel av husdyrgjødsel står i forhold til plantenes behov og med minst mulig fare for utvasking og avrenning av næringsstoffer til omgivelsene. Ved bearbeiding av økologiske produkter legges det vekt på å utvikle skånsomme behandlingsmetoder, begrenset bruk av raffinering, energisparende teknologi og minimal bruk av tilsetningsstoffer. Unødvendig lang transport av råvarer og innsatsmidler bør også unngås. (Kilde: Store Norske Leksikon)