Trine Hasvang Vaag og Knut Rønningen, Mattilsynet, ble enige om at det er rovdyrene som er problemet.
Rønningen innledet med å si at Mattilsynet ikke er ute etter å frata sauebøndene levebrødet, selv om brevet med varsel om beitenekt kan virke slik.

- Brevet er et signal til dere og omverdenen. Vi kan ikke lengre bruke husdyra som fôr til rovdyr. Jeg vet at mange av dere gjør det dere kan for å verne dyra deres, noen kan gjøre enda mer. Noe ligger på dere som dyreeiere og noe ligger på rovdyrpolitikken og rovviltforvaltningen, sa han. 

Flere av møtedeltagerne fremholdt Mattilsynet som en alliert. Harald Aunet sa at det å ha 20 prosent tap er i seg selv en personlig belastning. - Det er ingen av oss dyreeierne som er glade for det. Dere må ikke rette skytset mot oss, men mot Landbruks- og matdepartementet, sa han.

- Politikerne må ta ansvar. Vi må  kreve at Stortinget kommer med bestandsmål for ulv og bjørn, som betyr en nedgang i antall rovdyr, og det før årets beiteslipp, sa leder Trine Hasvang Vaag i Nord-Trøndelag Bondelag.

 Mattilsynet har sendt brev til de som har hatt mer enn 20 prosent tap av sau på beite.  Flere av møtedeltagerne stilte spørsmål ved hvorfor de ikke hadde valgt et lavere innslagspunkt.

- Gjennom dette plukker dere ut noen få i næringa, som får støyten. En som slipper 500 sauer og mister 50 på beite har en tapsprosent på 10, mens en som har 100 dyr og mister 20 har en tapsprosent på 20. Hvor er tapene størst? Til dette svarte Rønningen at Mattilsynet må starte et sted, og at noen gjennom det dessverre blir hardere rammet enn andre.

- Varslet gjelder ikke bare de som har fått brevet. Det kan gjelde andre i samme beitlag og andre beitelag, tilføyde Rønningen.

Gunnar Alstad, medlem i Roviltnemnda i region 6, erkjente at de ikke hadde gjort en god nok jobb for å få ned bestanden.

- På gaupe har nemnda de siste årene vedtatt en kvote som er større enn det fagpersonene har rådet oss til , likevel har vi alltid hatt en større bestand etter jakta enn det vi forutså.  Gjennom rovdata kan vi få en bedre oversikt over bestanden. Jeg oppfordrer dere alle til å registrer observasjoner inn på rovdata.no, sa Alstad.

I Nord-Trøndelag har 15 sauebønder fått brev fra Mattilsynet med varsel om beitenekt. Mattilsynet vil besøke alle disse, og landbruksdirektør Kirsten Ingjerd Værdal  lovet på vegne av fylkesmannen å  invitere de som har fått brev til møte for å diskutere hva  som nå kan gjøres.