Siste nytt 2012:

Informasjon fra Skatteetaten om D-nummer og skattekort til utenlandske arbeidstakere.

Artikkel på Norges Bondelag sin hjemmeside: Åpner for mer fleksible løsninger for sesongarbeiderne

Nyttig info fra Arbeidstilsynet:

Dette er en lenke til arbeidskontrakter på vår hjemmeside
http://www.arbeidstilsynet.no/skjema.html?tid=78142

Dette er en lenke til arbeidstid på vår hjemmeside:
http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78151

Dette er en lenke til allmenngjøringsforskriften:
http://www.arbeidstilsynet.no/forskrift.html?tid=210115

Dette er en lenke til vårt regelverk/forskrifter og lover:
http://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/index.html

Arbeidsmiljølovens anvendelse på virksomhet i jordbruk og skogbruk som ikke sysselsetter arbeidstaker:
http://www.arbeidstilsynet.no/forskrift.html?tid=77977

Bruk av arbeidsutstyr:
http://arbeidstilsynet.no/forskrift.html?tid=78012

Arbeidsinnvandring:
http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=206810

 


Nord-Trøndelag har en aktiv og kompetent landbruksnæring med mange dyktige produsenter. Utenlandsk arbeidskraft har blitt en viktig og nødvendig del av trøndersk landbruk, og da særlig i enkelte produksjoner som potet-, bær- og grønnsaksproduksjon. Arbeidskraftbehovet er stort i sesongen, og tilgangen på norsk arbeidskraft er begrenset.

Nord-Trøndelag Bondelag har satt spesiell fokus på dette temaet, og legger stor vekt på at landbruket som næring overholder offentlige myndigheters krav til bruk av utenlandsk arbeidskraft. Mistanke om sosial dumping i ulike bransjer har stadig vært oppe i media de senere åra. Konkurransen om arbeidskraft blir trolig stadig hardere, og landbruket er avhengig av å framstå som attraktivt for arbeidstakere. Nord-Trøndelag Bondelag mener det er svært viktig at næringsaktører i landbruket forholder seg til offentlige krav og framstår som gode arbeidsgivere. Dette er av stor betydning for å ivareta næringas omdømme i tida framover.

Regelverket omkring utenlandsk arbeidskraft er komplekst og forvaltes av en rekke offentlige etater. Arbeidsgivere i landbruket har gjennom åra opplevd en del uklarheter i forhold til forvaltningen, og det er krevende å holde seg oppdatert om det til enhver tid gjeldende regelverket. Regelverket omkring overgangsreglene for nye EU-land vil også trolig bli endret fra 1. mai 2009. Dette gjør det svært viktig at næringa opptrer ryddig og sikrer arbeidstakere vilkår i henhold til tariff og offentlige krav. Dette er også viktig i forhold til å sikre rettferdig konkurranse mellom aktører innad i landbruket. 

Arbeidsgruppe I 2008 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som arbeidet spesielt med dette temaet. Denne arbeidsgruppen har også vært aktiv i 2009 og satt fokus på utfordringer omkring helse, miljø og sikkerhet spesielt. Arbeidsgruppa har bestått av Gunnar Løvås fra Arbeidstilsynet, Bjørnar Wikan fra Politiet, Johan Hægstad fra Skatteetaten, Alf Vikan produsent/Steinkjer bær- og grønnsakdyrkerlag, Aud Mari Folden produsent/Grøntutvalget i Bondelaget, Johan Arnt Hernes nestleder Nord-Trøndelag Bondelag. NAV og Mattilsynet deltok i arbeidet og gav i 2008 innspill om disse etatenes bestemmelser av betydning for bruk av utenlandsk arbeidskraft i landbruket. I år har også brannvesenet vært involvert for å bidra til å sette fokus på brannsikkerhet spesielt i forbindelse med boforhold. Informasjon om braqnnsikkerhet vil bli lagt ut med det første.

Arbeidsgruppa har konsentrert seg om arbeidskraft fra land innenfor EØS-området, som har vært omfattet av overgangsregler fram til våren 2009. Det vil si Polen, Tsjekkia, Ungarn, Estland, Latvia, Litauen, Slovakia, Slovenia, Romania og Bulgaria. Det er utarbeidet informasjonsmateriell, som skal være til hjelp for arbeidsgivere i forbindelse med bruk av utenlandsk arbeidskraft.

Nye regler fra 1. mai

Med virkning fra 1. mai 2009 er det lagt opp til at overgangsordningen for arbeidstakere fra Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia Tsjekkia og Ungarn forsvinner. Oppholdstillatelse for arbeidstakere fra disse landene gis derfor etter nye vilkår. Vilkårene for arbeidstakere fra disse landene er fra 1. mai at arbeidet skal være reelt, og av et visst omfang i henhold til utlendingsforskriften §175 første ledd. Dette betyr at det ikke settes krav om at arbeidet må være heltidsarbeid, eller lønn etter gjeldende tariff. Arbeidstakere, og deres familiemedlemmer, kan jobbe inntil tre måneder for det søkes om oppholdstik\llatelse. For nærmere informasjon om de nye reglene vises det til nyhetssak på UDI sine hjemmesider www.udi.no//templates/Page.aspx?id=9942 . Endringene er enda ikke vedtatt. Forslaget er behandlet i Odelstinget, ble behandlet i Lagtinget 28. april, og skal deretter sanksjoneres i Kongen i statsråd.

Det er viktig å understreke at det for de to siste nye EU-landene, det vil si Romania og Bulgaria, iallefall vil være overgangsregler etter 1. mai 2009! Det vil si at den tidligere ordningen med overgangsregler vil gjelde også i åra framover for arbeidstakere fra disse to landene.

Vedlagt finner dere informasjonsmateriell fra etatene og Bondelaget: 

  • Arbeidstilsynet - informerer om "Utenlandsk arbeidskraft i landbruket"  på sin hjemmeside. Omhandler skriftlig arbeidsavtale, midlertidig ansettelse, prøvetid, oppsigelse, avløserlag/landbrukstjenester, lønn, arbeid hos andre, arbeidstid og overtid, timelister, helg og natt, arbeid på "anbud", bygningsarbeid, innleie av firma med ansatte, innleie fra enkeltpersonforetak, innkvartering og sikkerhet.
  • Skatteetaten - skatteplikt, arbeidsgivers plikter (AA-registeret, skattekort, forskuddstrekk og avgiftsplikt), arbeidsgiveravgift m.m. Generell infoskattekort og D-nummer og invitasjon til infomasjonsmøter
  • NAV - Barnetrygd, kontantstøtte, sykepenger, dagpenger, pensjon, OTP m.m.  NAV Trygd Landbruk
  • Mattilsynet - Smittevern, opplæring, kompetanse, avfallshåndtering, produksjonshygiene m.m. Mattilsynet

    NB! UDI/Politiet - oppholdstillatelse, arbeidstillatelse, arbeidstakerens oppmøteplikt hos politiet, samarbeid mellom flere arbeidsgivere, lønn, familiegjenforening m.m. Dette vil ikke gjelde fra det tidspunkt overgangsreglene avvikles i 2009. For arbeidstakere fra Romania og Bulgaria vil det imidlertid fortsatt være overgangsregler.  ABC EØS

 

Foredrag fra informasjonsmøte på Stiklestad 2008:

Arbeidstilsynet - Foredrag på møtet 10. april 2008

Politiet/UDI - Foredrag på møtet 10. april 2008

Skatteetaten - Foredrag på møtet 10. april 2008

NAV - Foredrag møte 10. april 2008

Mattilsynet -  Foredrag på møtet 10. april 2008

 

Nyttige lenker:

www.arbeidstilsynet.no

www.udi.no

www.skatteetaten.no

www.nav.no

www.mattilsynet.no

www.grontfagsenter.no