- Rovdyrpolitikken må endres, beitenekt er ikke rett vei å gå, mener Trine Hasvang Vaag.Hun reagerer meget sterkt på at Mattil-synet nå vil nekte husdyrbønder å slippe dyr på beite i områder med store tap.

– Vi er enig i at tapene er altfor store, men det er den feilslåtte rovdyrpolitikken som er årsaken. Det er ikke riktig at den enkelte bonde skal betale regninga for dette. Regjeringen må sørge for å få på plass en ny politikk før årets beitesesong, sier Trine Hasvang Vaag.

Beitenekt kan ramme alle brukere med mer enn 20 prosent tap i snitt de siste tre åra. Mat-tilsynet varsler at de vil få beiterestriksjoner for sesongen 2012, dersom de ikke klarer å redusere tapene i 2011. Det vil i første omgang dreie seg om 10-15 sauebruk i Nord-Trøndelag.

Ifølge Mattilsynet er 20 prosent satt som foreløpig innslagspunkt. Senere kan bønder med lavere tapsprosent bli pålagt beitenekt. Det opplyses også at prosenten kan bli beregnet for hele beitelag, slik at beitenekt kan ramme enkeltbønder med lavere tapsprosent enn 20.

- Beitenekt er ikke i tråd med Stortingets vedtatte rovdyrpolitikk, som har en todelt målsetting om både beitedyr og rovdyr i utmarka. Beitenekt vil dessuten frata bønder beiteretten i utmarka, sier Trine Hasvang Vaag.

Hun påpeker at Høyesterett har fastslått i en sak fra Rendalen at beitenekt bare kan benyttes i en akutt situasjon, og den må være tidsavgrenset. Dommen fastslår også at husdyreiere må holdes skadesløse som følge av storsamfunnets rovdyrpolitikk.

- Vi har i dag dobbelt så mange rovdyr som Stortingets gjeldende bestandsmål tilsier. Antallet rovdyr må ned, og Stortinget må vedta nye, lavere bestandsmål hvis det skal være mulig å drive beiting i utmarka, sier Vaag.

Nord-Trøndelag har 455 brukere som slipper i alt 78 605 sau og lam på utmarksbeite. I hele regionen 6 er det 2016 brukere som slipper 328 995 sau og lam.

Les mer:
Rovdyrforvaltning ute av kontroll
Mattilsynet informerer om beiterestriksjoner