I 2020 ble Landbrukets klimaplan utformet med hensikt å følge opp klimaavtalen som landbruket inngikk med daværende Regjering, og som har blitt videreført i Hurdalsplattformen. Landbrukets klimaplan viser hvordan et samlet jordbruk gjennom åtte satsingsområder skal nå målet om å kutte klimagassutslipp og øke opptaket av karbon i jord fra 2021 til 2030. Planen bygger på det kunnskapsgrunnlaget som var tilgjengelig i 2020. Ettersom kunnskapsgrunnlaget kan endre seg i løpet av perioden forutsetter klimaarbeidet at Landbrukets Klimaplan revideres. Det skal derfor gjennomføres en helhetlig revidering av Landbrukets Klimaplan hvert tredje år. Den første revideringa skal være ferdig i tide til Det årlige klimamøtet i landbruket i mars 2024.

Det er bestilt nytt kunnskapsgrunnlag fra NIBIO og NMBU vinteren 2023. Dette skal være klart til jul, og presenteres og behandles på det årlige klimamøtet i mars 2024. De vil se på nye tiltak, vurdere tiltakspotensiale og lage et rammeverk som skal se på klimatilpasning og risiko, og om dette forbedrer norsk selvforsyning og matsikkerhet. Det er et stort arbeid som vil danne grunnlaget for en revidering av landbrukets klimaplan.

Alle lokallag i Trøndelag, samt samarbeidsorganisasjoner og -virksomheter vil ha mulighet for å komme med innspill til revideringen av Landbrukets Klimaplan.

For mer informasjon om fremdriftsplan eller mulighet til påvirkning/innspill - ta kontakt med saksbehandler i Trøndelag Bondelag: Kari Sunnset – 94803884 – kari.sunnset@bondelaget.no