Landbruksministeren starter på Røros og får høre og se hva Rørosmat gjør. Rørosmat mottar Sør-Trøndelag sin Bygdeutviklingspris for arbeidet de gjør. Ferden går videre til Camilla Fyhn og Arild Foros som driver med sau på Singsås i Midtre-Gauldal. De har oppunder 100 vinterfora sauer og gården ligger godt oppi lia. Så her får Landbruksministeren et innblikk i at ikke all jorda er flat og ikke alle bor slik til at resten av arbeidsmarkedet er like i nærheten.

Inn på Tunet er en viktig næringsgren for landbruket. Landbruksministeren skal besøke Haugen gård på Kvål som driver med Inn på Tunet knyttet til skole og elever som trenger en alternativ læringsarena for å komme seg videre med skolen og livet. Fritz Arne Haugen har gjennom mange år og hardt arbeid klart å få til et godt tilbud på gården som Melhus kommune har sikret seg langsiktig avtale med.

På sin ferd skal Landbruksministeren treffe varaordføreren i Midtre-Gauldal, Bjørn Enge, og varaordføreren i Melhus, Sigmund Gråbakk. Begge kommunene er store landbrukskommuner i Sør-Trøndelag, men med forskjellige forutsetninger for å drive landbruk.

FN har utpekt 2014 til å være familielandbrukets år.  Familielandbruket blir av FN spesielt framheva for sin viktige rolle i kampen mot sult og fattigdom og som en av de viktigste driverne for vekst og arbeidsplasser i distriktene.  I Norge er familielandbruket nesten enerådende som eierform.

«Den norske modellen» for matproduksjon kjennetegnes av familielandbruk og av et fellesskapsorientert fagmiljø.  Hver for seg blir brukene små og bonden lett et offer for sterkere økonomiske og politiske krefter.  Etter hard lærdom med konkurser, arbeidsledighet og nød på bygdene i mellomkrigstida, organiserte bøndene seg i ulike demokratiske fellesskap.  Politisk skjedde dette gjennom Norges Bondelag og Norsk Bonde og Småbrukerlag, økonomisk gjennom samvirke som Tine, Nortura og Felleskjøpet.

Sør-Trøndelag Bondelag mener det er viktig med personlige, lokale eiere til jord og produksjonsmidler.  Som FN, mener vi dette er den beste måten å forvalte ansvaret hver generasjon har for å produsere kvalitetsmat og å kunne overlevere ressursene til kommende generasjoner i like god, eller bedre tilstand enn vi fikk dem overlevert.  Familielandbruket forvaltes av de som bor lokalt på det enkelte gårdsbruk, til det beste for oss i dag og for de som kommer etter oss.

Vil Landbruksministeren ta inn over seg at større bruk, svekket tollvern og økt kapitalbehov vil være med å svekke familielandbruket, og er Norge tjent med det Sylvi Listhaug?

Dagen avsluttes i Trondheim med besøk hos Sintef (Grønn Forskning) og Grilstad fabrikker på Ranheim.

 

 

 

Foto Inn på Tunet: Vold, Matmerk

Foto familien Fyhn/Foros: Ane Aunøien for JS Norge og Sør-Trøndelag Bondelag

Tekst om familielandbruket: Lars Morten Rosmo. Vil bli publisert i sin helhet i første halvdel av oktober