Tallene viser at trøndersk melkeproduksjon har en inntektsutvikling ca. 15.000 kr pr år i perioden 2012 - 2014 og ligger i dag på nivå under melkeproduksjon i Nord-Norge og Rogaland, men over andre landsdeler. Økologiske melkeprodusenter og samdriftsbønder ligger en del over andre melkeprodusenter i inntektsnivå.

  - Inntektsutviklingen samlet sett ligger under det som ble forutsatt i siste   jordbruksoppgjør - peker Lars Morten Rosmo på i en kommentar - noe som for en stor del skyldes høyere arbeidsforbruk enn forutsatt. Det er mange som ved utvidelse av brukene ikke greier å ta ut stordriftsfordeler. Fylket vårt ser slik geografisk ut at det er grenser hvor store brukene kan bli før en tvert i mot ser stordriftsulemper i stedet for stordriftsfordeler. Denne utviklingen er ut til å fortsette og kan føre til en noe lavere produktivitetsvekst i landbruket i fylket enn tidligere antatt -

- Inntektsnivået i landbruket ligger fortsatt svært lavt i forhold til andre grupper i samfunnet - sier Rosmo - en vanlig trøndersk melkebonde som jobber heltid på gården tjener bare i overkant av 330.000 kr i året pr årsverk. Dette ligger langt under andre vanlige inntekter og er en av hovedårsakene til manglende rekruttering og den hurtige avvikling av bruk som vi ser. Jeg ser fram til at regjeringen tar noen hovedgrep for å øke inntektsnivået i jordbruket i årets jordbruksforhandlinger -