Fakta om konsesjonsloven
Konsesjonsloven gjelder for bebygde eiendommer som har over 25 dekar full- og/ eller overflatedyrka jord eller over 500 dekar produktiv skog, og hvor den avtalte prisen er over 3,5 millioner kroner.

Den første konsesjonsloven ble vedtatt i 1888.

På 1900-tallet fikk vi særkonsesjonslover for skog (1909), myr (1913), vassdrag (1913), fjell (1915) og jord (1920). Disse særlovene ble samlet i én lov med virkning fra 1975.

Konsesjonsloven skal sikre det norske samfunnet aktive bønder som sørger for norsk matproduksjon. I dag er landbrukseiendommene fordelt på mange, og konsesjonsloven bidrar til at man kan kjøpe en gård og drive med skog- og matproduksjon på den.

 

Regjeringen svekker konsesjonsloven

Ved å svekke regelverket for landbrukseiendom legges det til rette for kapitalinvesteringer i norsk jord, og prisen på et friere marked vil gjøre norsk matjord lett tilgjengelig for de som ønsker å kjøpe den. Blant annet foreslår regjeringen å heve arealgrensene for konsesjonsplikt fra 25 til 35 dekar, noe som vil føre til at 60 % av landbrukseiendommene vil bli unntatt konsesjonsloven.

Videre vil regjeringa gi unntak fra konsesjonsloven om kjøp av tilleggsjord og -skog ved tilgrensede eiendommer. Dette er unødvendig i forhold til dagens regelverk, og vil favorisere store eiendommer og gi lite rasjonelle løsninger. Dagens lovverk ivaretar allerde kjøp og salg av landbrukseiendom som gir gode og rasjonelle driftsmessige løsninger.

Regjeringa ønsker i tillegg å skille mellom jord og skog i regelverket, og unnta rene skogeiendommer fra priskontrollen. Dette er uheldig for utviklingen av pris på skog, og vil på sikt ha en smitteeffekt på landbrukseiendommer som ikke regnes som "ren skogeiendom". Et slikt skille mellom jord- og skogeiendom vil også føre til større omsetning av utmarkseiendom til jakt, fiske og fritidsformål uten priskontroll.

Norsk landbruk er mangfoldig, og ofte er både innmark og utmark tilknyttet gårdsdrifta. Å skille mellom regelverk for jord og skog vil bidra til splittelse av eiendommer, og at mer landbruksareal går ut av drift på små gårder. 

 

En uønsket politikk

Regjeringen har fremmet flere lovendringsforslag om konsesjon siden de kom til makta. Gjennom høringsrundene har de møtt stor motstand til sine endringsforslag, og likevel legges det nå fram et lovendringsforslag som svært få støtter. 

Regjeringens politikk er uønsket av flertallet, og har uheldige virkninger for de som lever av jord- og skogbruket. Det siste innspillet om konsesjonsloven ligner en ideologisk omkamp, hvor resultatet blir en svekkelse av bondens tilgang til å eie matjord. Konsesjonsloven blir atter en prinsippsak, denne gang om hvem som skal eie jorda: de få med økonomisk tyngde, eller de mange i familielandbruket. 

Det kan virke som om det er viktigere for regjeringen å sikre eierskap for kapitalinteresser og andre grupper, enn for de som faktisk eier og forvalter landbrukseiendommene i dag. Dette står i sterk kontrast til Stortingets ønske om økt matproduksjon på norske ressurser.