- Venstres agenda om jordvern, dyrevelferd, klima og variert bruksstruktur har bidratt vesentlig i grønn retning i den nye landbruksmeldingen, sa venstrelederen da hun talte til årsmøteutsendingene fra både Nord- og Sør-Trøndelag Bondelag i Stjørdal onsdag.

Trine Skei Grande har et mål om at alle skal ha forståelse for matproduksjon og hva det innebærer, derfor er hun selv medlem i Bondelaget. Blant flaggsakene til Venstre står klima sterkt, også innenfor landbruket.

– Vi går en usikker framtid i møte, hvor både matsikkerhet og mattrygghet er i faresonen. Både flom og tørke er utfordringer for framtidig global matproduksjon, og havet fylles av søppel. Venstre legger de store perspektiv til grunn for landbruket. Vi vet at matproduksjon har økende verdi, og at tilgangen på mat og matproduksjon blir viktigere og viktigere framover.

Jordvern kampsak

Grande poengterer at jordvern er en viktig kampsak. Venstre vil at all jord skal drives. Dette oppnås kun gjennom variert driftsstruktur – jorda ligger der den ligger.

Produksjonsmål basert på effektivitet og lavpris er et dårlig utgangspunkt for et land med enorme forskjeller i topografi og klima. Her mener Venstre i tillegg at vekstpotensialet for nisjeproduksjon fortsatt er stor – også for salg til utlandet.

I landbruket, som ellers, er satsing på forskning, utdanning og utvikling essensielt. Samfunnet og miljøet er i forandring, og kunnskapsbaserte valg styrker framtidig matproduksjon. Fokus på god dyrevelferd og lavest mulig medikament- og kjemikaliebruk er allerede en norsk seier som stadig får oppmerksomhet. Likevel slår Venstre et ekstra slag for dyrevelferden i pelsdyrnæringa, og argumenterer for at domestiseringen av pelsdyrene ikke kan sammenlignes med de øvrige husdyrene. Det er velkjent at Venstre ønsker en avvikling av pelsdyrnæringa, med begrunnelse i manglende oppfylling av naturlige behov for rev og mink.

Det var en lydhør forsamling som lyttet til Venstre-leder Trine Skei Grande, som sitter med nøkkelen i mange av spørsmålene som er viktige når landbruksmeldinga skal behandles.Partilederen understreker videre at Venstre ønsker en opprettholdelse av det økologiske landbruket, og at det er behov for ulike driftsmetoder som skaper gjensidig kunnskapsflyt og som bidrar til en styrking og utvikling av landbruket. Bredden i landbruket skal også gjenspeiles i lokalmakt og virkemiddelbruk:

Makt ned til folket

– Når det gjelder kommune- og regionreformene ønsker Venstre at makta flyttes ned til folket. Det finnes snart ikke grenser for hvor mye som skal avgjøres på Stortinget, og hvor lite som skal avgjøres lokalt. Vi er også avhengige av en variert virkemiddelbruk med lokal tilpasning. Her trenger politikerne innspill fra bønder, organisasjoner og næringsliv lokalt! oppfordrer Trine Skei Grande.

Grande appellerte også til ny kampanje for kvinner i landbruket, fokus på matrespekt og matsvinn. – Kjedene er under forbrukerpress både på plastbruk og datomerking, og dette er viktige tiltak for klima og miljø. Andre bruksområder for biologiske ressurser er også svært viktig, blant annet økt bruk av biodrivstoff. Tidligere var dette avfall, nå sluttes ringen på en ny og gjenvinnbar måte.

Avslutningsvis ytret Grande tydelig at Venstre har lykkes på bondens vegne i regjering, og at de har bidratt til blant annet redusert kornimport og økt selvberging. Venstre jobber også for en videreføring av avløserordningen, og fortsetter kampen for ei bærekraftig grønn næring.

Av Erica Hogstad Fjæran