Trøndelag Bondelag mener det var riktig å gå i forhandlinger nå og har tillit til at landbrukets forhandlingsutvalg gjorde det som er mulig for å sikre landbrukets mulighet til å produsere mat til den norske befolkningen.

Når avtalen er såpass svak som den framstår nå, forutsettes det at regjeringen setter inn nødvendige tiltakspakker for næringen som sikrer overlevelse fram til vi har en normalisert situasjon, og vi kan innlede ordinære forhandlinger 2021.

- Vi opplever ikke at regjeringen tar inn over seg viktigheten av norsk matproduksjon i den globale krisen som varsler stor fare for matmangel. De siste månedene har vist oss viktigheten av at vi produserer mat på norske ressurser i hele landet, sier fylkesleder i Trøndelag Bondelag Kari Åker.
 

Tidslinje for forhandlingene

Alle fylkeslag i Norges Bondelag har siden nyttår jobbet med innspill til jordbruksforhandlingene 2020. Det er lagt ned mange tusen timer fra bønder over hele landet for å gi landbrukets forhandlingsdelegasjon et så godt grunnlag som mulig når de møter staten. Da koronasituasjonen eskalerte, ble det fort klart at ordinære jordbruksforhandlinger ville bli umulig å gjennomføre og nye alternativer for gjennomføring måtte diskuteres.

19. mars: Bondelaget meldte etter uformell dialog med staten at tradisjonelle forhandlinger ville bli vanskelig å gjennomføre i vår pga. koronasituasjonen. 

27.mars: Bondelaget og NBS melder at de vil forhandle med staten om tilskudd og priser i vår, «et vesentlig mindre detaljert nivå enn normalt»

03.april: Representantskapet vedtar at det er ønskelig med forhandlinger i vår. Fra nettsiden: «Vårt mål er å få rammene på plass». I Nationen står det at forhandlinger vil være om pris, ledige midler, budsjettdisponeringer og andre forhold.

26.april: Jordbruket går til forenklede forhandlinger med staten på grunnlag av samtaler. «Vi går i forhandlinger nå fordi bøndene trenger avklarte rammer for matproduksjonen» (nettsiden).

Alternativet ville være å utsette forhandlingene til høsten. Bondelaget vurderte denne løsningen som svært lite ønskelig, og det var viktig for oss å få til forhandlinger denne våren, situasjonen krever avklaringer for bonden.

 

Årets oppgjør

- Trøndelag Bondelag er skuffet over resultatet i oppgjøret og kan ikke se at dette gjenspeiler debatten rundt behovet for nasjonal matsikkerhet og selvforsyning, sier fylkesleder i Trøndelag Bondelag Kari Åker.

Samtidig er det viktig at vi har fått på plass forutsigbarhet for jordbruket i denne vanskelige situasjonen, fortsetter hun.

Bondelaget har uttrykt forståelse for at landet er i en krevende situasjon etter at koronapandemien oppstod, og at det ikke er tid for de store løft for norsk landbruk.

- Vi har imidlertid også vært tydelig på skal vi klare å produsere nok mat til den norske befolkning er det nødvendig at landbruket får en anstendig betaling for jobben. Når tallene fra budsjettnemda viser en nedgang i inntektene de siste 5 årene kan en ikke akseptere at utviklingen får fortsetter selv om vi er inne i en unntakstilstand. Også bøndene må betale sine regninger, rente og avdrag og ha igjen nok til livets opphold, fortsetter Åker.

 

Krisepakker for landbruket

Trøndelag Bondelag understreker at det er helt nødvendig med en krisepakke for landbruket som kompenserer for økte kostnader til kraftfor, importerte driftsmidler og andre økte kostnader som blant annet skyldes svekket kronekurs og problemer med import. Dette er midler av midlertidig karakter som skal kompensere for akutte økte kostnader.