I januar 2021 ble det første tilfellet av saueskabbmidd påvist i et geitehold med Afrikanske dvergeiter i Trøndelag. Totalt er midden nå funnet i 32 geitehold. To geitehold er fra Nordland, ett fra Møre og Romsdal og 29 fra Trøndelag. Kontaktbesetningene er og har vært spredt over store deler av landet og mange ulike geiteraser og ulike geitemiljø er involvert i utbruddet. 

Flere av de involverte geiteholdene i utbruddet har et omfattende kontaktnett gjennom kjøp og salg eller annen flytting av dyr, dette har medført et stort antall båndlagte geitehold med en stor geografisk spredning. Det er nå over 100 båndlagte dyrehold som ikke er prøvetatt, og det er ikke praktisk mulig å prøveta og få analysesvar på disse før beiteslipp. Derfor går Mattilsynet ut med informasjon om hvordan dette skal håndteres (se vedlagt infoskriv/link nederst).

Omfattende konsekvenser på sau
Saueskabb er en alvorlig sykdom hos sau som forårsakes av midden Psoroptes ovis, saueskabbmidd. Saueskabb ble utryddet i Norge i 1894. Om sykdommen skulle etablerer seg i den norske sauepopulasjonen vil det kunne få alvorlige konsekvenser for sauehelsa, dyrevelferden og for økonomien i norsk sauehold. På grunn av de omfattende konsekvensene på sau er saueskabbmidd en meldepliktig sykdom som det offentlige skal bekjempe. Mistanke om eller påvisning av Psoroptes ovis skal umiddelbart rapporteres til Mattilsynet. 

Tenk smitteforebygging
Erfaringene fra utbruddet viser at Psoroptes ovis er utbredt hos geiter i Trøndelag. Både på grunn av risiko for alvorlig, smittsom dyresykdom og for å unngå å bli involvert i et sykdomsutbrudd, er det viktig at alle småfeholdere har gode rutiner for smittevern og begrenser livdyrkontakten til få dyrehold. Dette gjelder for hold av både sau og geit.

Trøndelag Bondelag oppfordrer alle som har husdyr, både innenfor næring og hobby, til å forholde seg til regelverk når det gjelder omsetning av dyr. Er man i tvil, så ta kontakt med Mattilsynet, for å være sikker på at man håndterer regelverket riktig. Utbruddet av saueskabbmidd tar og har tatt mye ressurser hos Mattilsynet i regionen. Dette kunne vært unngått hvis alle følger regelverket for omsetning/forflytting av dyr.

Her kan du lese hele informasjonsskrivet til Mattilsynet