Utarbeidet av Animalia og slakteriene etter anbefaling fra Veterinærinstituttet.

I november 2023 ble en samlet husdyrnæring enige om å fryse livdyromsetningen i 4 kommuner i Trøndelag mens Mattilsynet utredet kliniske mistanker og kontaktbesetninger til smitta storfebesetninger. Beslutningen ble gjort etter samråd med både Veterinærinstituttet og Mattilsynet, og etter mønster av næringa sine tiltak i Rogaland. Nå har det blitt et tydeligere bilde av smittesituasjonen og den mest akutte fasen er på hell. Næringen mener det nå er tid for å vurdere oppstart av forsiktig livdyromsetning, justere soneinndelinger og smittebegrensende tiltak.  Endringer av soner og tiltak gjelder fra 23. januar.

Smittemessige vurderinger

Det er fortsatt usikkert hvor lenge smitten har vært i området og hvordan smitte kom inn til Trøndelag. Kartlegging viser imidlertid et klart bilde av at det har skjedd omfattende spredning av smitte lokalt i Leksdal, Verdal. Smitten ser ut til både å være spredt mellom nabobesetninger og besetninger som har hatt annen smittekontakt lokalt. Det meste av smittespredningen antas å ha skjedd i 2023, men det er også mulig at noe spredning kan ha skjedd tidligere år. Dette er nå definert som Ringormsone R1 – Leksdal (se nærmere beskrivelse lenger nede).

I tillegg er det ett område med kun noen få utbrudd, hvor smittespredning antas å ha skjedd lokalt etter opprinnelig smitte fra Leksdalsområdet. Dette er nå betegnet Ringormsone R2 – Røra. Den gamle røde sona er nå krympa og delt i to Det er ønskelig å unngå videre spredning av smitte mellom disse, og dyreflyt mellom R1 – Leksdal og R2 – Røra, må derfor unngås.

De røde sonene er i hovedsak definert ut fra områder der vi vet at det har gått smitta dyr på beite. I disse områdene er risikoen spesielt stor for at nye tilfeller kan dukke opp i løpet av 2024.

Enkelte besetninger i gul sone har fått påvist smitte etter livdyrkjøp fra smitta besetning. Så langt er det ikke påvist lokal smittespredning fra disse, og smitterisikoen i dette området anses som lavere.

Næringa ønsker videre tiltak i enkeltbesetninger i både gul og grønn sone som har kjøpt livdyr fra smitta besetning eller har hatt annen spesielt risikofylt kontakt med smitta besetning. Dette er besetninger som i all hovedsak er ferdig utredet av Mattilsynet og det ikke er påvist smitte. I og med at det ikke finnes en 100% sikker test for ringorm ønsker næringa å iverksette ekstra føre-var-tiltak og unngå smittespredning ved livdyrsalg fra disse besetningene. I stedet for å ha en uforholdsmessig stor sone som omfatter disse besetningene er det bedre å ha direkte dialog med disse enkeltbesetningene.

Varighet av soner

Næringas soner vil justeres etter fortløpende vurdering av smittesituasjonen og ny kunnskap. Planen per nå er å vurdere sonene på nytt i april. Så er det dessverre slik at varigheten av de røde sonene må påregnes å være lang. For å øke sannsynligheten for å oppdage smitte i de periodene på året hvor symptomene er lettest å se, ble røde soner i Rogaland stående mellom 1-2 år etter siste godkjente sanering i sonen. Det innebærer også at nye tilfeller i sona fører til forlengelse av varigheten.

Generelle anbefalinger rundt livdyrkjøp

Tiltakene i sonene er nå justert slik at livdyromsetning blir enklere i gul sone, og at det blir mulig med noe livdyromsetning i rød sone. Det er imidlertid generelt lurt å alltid vurdere nødvendigheten av ethvert livdyrkjøp. Bruk av karantene for nyinnkjøpte dyr kan gi mulighet for å oppdage ringorm og andre sjukdommer før det spres til resten av besetningen. Faste avtaler er også å foretrekke slik at man har færrest mulig livdyrkontakter. Et godt prinsipp er også at livdyrselgere ikke selv bør kjøpe livdyr. Selv om klipping og jod-dusj ikke er krav i gul sone vil det øke sikkerheten, og i alle fall kan det være hensiktsmessig å klippe områder som er møkkete og vanskelige å vurdere. Hensyn til HMS er likevel viktigst.

Soner og tiltak i sonene

https://kommunekart.com/?urlid=ace0c33e-d30e-45c8-8a98-e54d250ac396

 Ringormsone R1 – Leksdal: Fra Støavegen ved Hallem, gjennom Leksdalsvatnet til kommunegrensa mot Steinkjer, østover langs kommunegrensa til den knekker ved Oksklumpen, mot Kolstadflåa, langs vegen «Tinnseteren» ned til Helgådalsvegen 6900, rett linje over til Hyllfjellet, vestover mot Årstadbakkan der den følger veien ned mot Verdalselva. Følger så elva ned til Haga, der den så følger Vukuvegen 757 mot Stiklestad, og så via Leksdalsvegen til Støavegen.

Tiltak ringormsone R1 – Leksdal, rød sone:

 • Opprinnelig rød sone deles i to, R1 – Leksdal og R2 - Røra. Det skal ikke være besetningskontakt eller flyttes dyr mellom de to røde sonene.
 • Ikke salg av livdyr ut av rød sone.
 • Mulig livdyromsetning innad i rød sone med risikovurdering, veterinærattest på alle dyr også under 12 mnd., klipping og jod-dusj.
 • 8 uker karenstid. Skal ikke selges dyr fra besetning før det har gått min. 8 uker etter livdyrkjøp. 

Ringormsone R2 – Røra: Fra E6 ved kommunegransa Inderøy/Verdal i Bjørga, følger kommunegrensa over til Leksdalsvatnet, gjennom Leksdalsvatnet norover mot Rognvegen 6950 i enden av vatnet, følger Rognvegen til Sognanvegen, følger Sognanvegen til E6, følger E6 sørover til Bjørga.

 Tiltak i ringormsone R2 – Røra, rød sone:

 • Opprinnelig rød sone deles i to, R1 – Leksdal og R2 - Røra. Det skal ikke være besetningskontakt eller flyttes dyr mellom de to røde sonene.
 • Ikke salg av livdyr ut av rød sone.
 • Mulig livdyromsetning innad i rød sone med risikovurdering, veterinærattest på alle dyr også under 12 mnd., klipping og jod-dusj.
 • 8 uker karenstid. Skal ikke selges dyr fra besetning før det har gått min. 8 uker etter livdyrkjøp.

 Tiltak i gul sone (se kart for området)

 • Livdyr kan omsettes innad i gul sone og inn til rød sone
 • Veterinærattest på alle livdyr også under 12 mnd.
 • 8 uker karenstid. Skal ikke selges dyr fra besetning før det har gått min. 8 uker etter livdyrkjøp.
 • Avlsdyr/enkeltdyr (fortrinnsvis avlsokser) kan selges ut av gul sone forutsatt: 
  •  Vaksinering av enkeltdyr 2x og med siste dose 4 uker før overføring. Obs! resten av besetningen skal være uvaksinert for å kunne oppdage ev. smitte
  • Klipp av dyr
  • Veterinærattest også for dyr under 12 mnd.
  • Jod-dusj