De største endringene fra i fjor er:

 • Tilskudd til bevaringsverdige husdyrraser er tatt ut av RMP-ordningen. I stedet vil det bli ei nasjonal tilskuddsordning for bevaringsverdige husdyrraser. Tidligere har det vært ei nasjonal tilskuddsordning for bevaringsverdige storferaser i produksjonstilskudd, men nå vil også sau, ammegeit og hest inngå.
 • Videre ble det bestemt i jordbruksoppgjøret at tilskudd til ingen/utsatt jordarbeiding i erosjonsklasse 1 og 2, innenfor nedbørsfelt der vassdraget ikke er prioritert, skal avvikles. På bakgrunn av dette har vi i Sør-Trøndelag valgt å prioritere alle vassdrag med dårligere tilstand enn «god økologisk tilstand», jfr. vannforskriften. Dette innebærer at de aller fleste fortsatt vil kunne søke om tilskudd til ingen/utsatt jordarbeiding. Kart som viser nedbørsfeltene til de prioriterte vassdragene er lagt på  http://fylkesmannen.no/fmst/miljoprogram (under kart).

For 2016 kan det søkes tilskudd til følgende regionale miljøtiltak i Sør-Trøndelag:

 • Sommerbeite på øyer og holmer
 • Beiting av areal med spesielle verdier (bratt areal)
 • Skjøtsel av bratt areal
 • Drift av beitelag
 • Skjøtsel av slåttemark/slåttemyr og slått av biologisk verdifulle arealer
 • Beite av biologisk verdifulle arealer
 • Beite av kystlynghei
 • Skjøtsel av kystlynghei
 • Seterdrift
 • Skjøtsel av setervoller
 • Hesjing
 • Skjøtsel av automatisk fredete kulturminner
 • Ingen/utsatt jordarbeiding
 • Direktesådd høstkorn
 • Fangvekster sådd sammen med vekster eller etter høsting
 • Grasdekt vannvei
 • Vegetasjonssone
 • Ugrasharving

For nedslagsfeltet til Botn og Prestelva i Rissa gjelder disse prøveordningene i tillegg:

 • Spredning av husdyrgjødsel på eng i vår/vekstsesong
 • Bruk av tilførselsslanger (slangespredning) for de samme arealene som mottar tilskudd til spredning i vår/vekstsesong

Sørg for å ha denne dokumentasjonen i orden, slik at du ikke risikerer å miste verdifulle tilskudd:

 • Gjødslingsplan, jfr. forskrift om gjødslingsplanlegging § 3.
 • Ved bruk av plantevernmidler: Journal, jfr. forskrift om plantevernmidler § 20 og § 26 og register over plantevernmidler, jfr. samme forskrift artikkel 67.

Les også: Krav til journal over plantevernmidler

Veiledningsheftet for RMP 2016 Sør-Trøndelag finner du her.

Ved spørsmål  ta kontakt med kommunens landbruksforvaltning.

Søknadsfristen er 20. august, med unntak av tilskudd til drift av beitelag der fristen er 1. november.

Elektronisk søknadsskjema hos landbruksdirektoratet/Altinn (trykk på linja som kommer du til søknadsskjemaet)

Søk i god tid. Skjemaet er tilgjengelig fra 1. august. Ved for sent fremsatt søknad vil det tildelte tilskuddet bli redusert med 1 000 kroner per virkedag etter fristens utløp og opp til 20 virkedager. Søknader som kommer inn senere enn 20 virkedager etter fristen vil ikke bli behandlet.Når søknaden er sendt inn, blir du automatisk sendt til hovedsiden for søknadene. Her får du beskjed om at søknaden din er sendt inn og mottatt.