Resultatet av driftsgranskingen i jord- og skogbruk viser at jordbruksinntekten for bøndene i Trøndelag gikk opp med 99 000 kroner fra 2020 til 2021, målt som vederlag til arbeid og egenkapital ekskl. virkning av jordbruksfradraget. Jordbruksinntekten i 2021 havnet da på 389 000 kroner per årsverk, noe som er en økning med 34 prosent fra 2020.

Høyeste økning var det i Trøndelags flatbygder. Der økte jordbruksinntekten med 123 500 kroner per årsverk fra 2020 til 2021, en økning på 41 prosent. Trøndelag andre bygder fikk en økning på 76 500 kroner, eller 28 prosent.

For hele landet i gjennomsnitt økte jordbruksinntektene med 23 prosent fra 2020 til 2021 til 403 100 kroner. Økningen er litt større enn budsjettnemndas tall. De nasjonale tallene viser økning for de fleste husdyrproduksjoner, men nedgang for korn. Tallene viser også at Trøndelag lå betydelig under jordbruksinntektene for landet som helhet i 2020, og ligger fortsatt under i 2021.

Hovedårsaken til at inntektene økte i 2021 var større etterspørsel grunnet stengte grenser, bedre markedsbalanse som har ført til høyere priser, samt gode avlinger for frukt og bær.

– Jordbruksinntektene økte i 2021, og det er bra. Likevel ligger bondens inntekt langt under gjennomsnittlig inntekt for den norske lønnsmottakeren. Dette understreker behovet for å raskt få på plass en opptrappingsplan for bondens inntekt, sier Petter Harald Kimo, leder i Trøndelag Bondelag.

Dersom vi ser utviklingen av resultatene i driftsgranskningene over år (figuren ovenfor), så er det tydelig at jordbruksinntektene målt i lønnsevne var nedadgående i perioden 2015 - 2018, for deretter å øke svakt i 2019 og 2020. Nivået i 2020 var likevel lavere enn i 2015. Det er unntaksårene 2020 og 2021, med økt salg på grunn av pandemien, som er driveren bak økningen. Økningen i 2021 var relativt sett ekstraordinær, men har bare tatt igjen noe av det jordbruket har tapt de siste åra. Differansen i lønnsevne sammenlignet med den norske lønnsmottakeren har økt. 

Økte kostnader

– Mot slutten av 2021 så vi en kraftig økning både i de faste og de variable kostnadene til bonden. Dette har tiltatt kraftig i 2022, noe som har gjort at mange har utfordringer med likviditeten i dag. En kan på mange måter si at mye er snudd på hodet etter 2021, hvor Ukrainakrigen har vært utløsende for kostnadseksplosjonen i jordbruket og høy inflasjon i økonomien som sådan.

Kostnadene økte i gjennomsnitt med 7,5 % i 2021. De variable kostnadene gikk i snitt opp 7 %, med stor variasjon mellom ulike kostnadsposter. Kostnadene til kraftfôr som utgjør den største posten av de variable kostnadene, økte med 5 %. De faste kostnadene gikk i snitt opp 8 %, også her med stor variasjon. Det som økte mest i pris var elektrisk kraft med 57 % og drivstoff med 17 %.

Her kan du lese pressemelding fra NIBIO.

Hva er driftsgranskingene?

Driftsgranskingene i jord- og skogbruk er en regnskapsgransking som viser resultat og økonomisk utvikling på norske gårdsbruk, og er en del av den offisielle statistikken i Norge. I 2021 omfatter granskingen tall fra 916 bruk. Disse er valgt ut slik at de representerer ulike landsdeler, størrelser og driftsformer. 140 av disse bruka ligger i Trøndelag.

 

Kontaktpersoner i Trøndelag Bondelag; 

Fylkesleder Petter Harald Kimo og seniorrådgiver Pål-Krister V. Langlid