Arnt Tilset Jr holdt følgende innlegg på årsmøtet i Norges Bondelag:

- Norsk mat på norske ressurser, der passer ammekua godt inn. Den kan produsere kalv på en stor andel norsk beite, innmark som utmark. Norge mangler pr i dag ca. 50.000 ammekyr og disse kyrne trenger også mat. Mye av dette kan hentes fra utmarka og innmarksbeiter som ikke kan høstes maskinelt. Men økonomien i ammeku - og storfekjøttproduksjonen er for svak og må styrkes!!

Dette er en produksjon uten kvoter eller andre begrensninger, så her er mulighetene store. Men, tross bra inntektsvekst de siste årene er økonomien i næringa for dårlig. Her må det settes i verk tiltak som monner for å bedre økonomien.

I årets jordbruksoppgjør var det gjort en bra jobb med beitetilskuddet, men jeg mener at jordbrukets krav i utgangspunktet var for dårlig. Kravet var på 34 øre pr kg og resultatet var 30 øre. Jeg mener vi burde krevd kr 2.50, og kanskje fått kr 1.50?