Bønder inviteres til møte om endringer i tilskuddsordningen «friareal for kortnebbgås». (Foto: Ingunn Tomre)

Steinkjer, Inderøy og Innherred samkommune inviterer til orienteringen 16. mars kl. 19.30 på Mære landbruksskole.

Ordningen i seg selv, slik dere kjenner den i dag videreføres, men ordningen er nå utvidet med at den har fått en tredje sats.

Ordningen med middels og høyt beitetrykk går som tidligere, men i søknadsskjema heter nå disse lavt beitetrykk og middel beitetrykk, med foreløpige satser på hhv 180 kr og 400 kr. Det som er nytt er at det kommer inn en ny organisering rundt høyt beitetrykk, med en vesentlig høyere foreløpig sats på kr. 800 pr dekar.

Høyt beitetrykk vil kun gjelde for noen få prioriterte arealer/soner på Nesset, Ekne, Skogn,  Leksdalsvatnet, Børgin og Beitstad tilknytta vannområdene. Hensikten er å produsere mye gras til gåsa, og likevel klare å høste gode avlinger til egne dyr.

Til ordningen kreves det at det prøves ut ulike sorter med gras som er definert og regulert av en avtale som inngås med fylkesmannen. Innmelding av areal vil skje via kommunen innen 15. april, og oversendes fylkesmannen for endelig avgjørelse på hvilke arealer som blir avtalefesta.

Kornarealer får en liten åpning i prioriterte områder

I tillegg, innafor disse sonene som er definert som prioriterte arealer blir det åpnet opp for å søke på satsen lavt beitetrykk på kornarealer dersom det etableres underkultur av tilsådd gras, med inntil 75% tilsådd grasdekke innen utgangen av oktober.

Er du interessert i å høre mer om ordningen ber vi deg komme og få orientering på møtet.